Кредити за новооткрити фирми

Търсите кредити за новооткрити фирми?

Разберете кои са най-популярните компании, предлагащи бързи кредити за новооткрити фирми и подайте онлайн искане. Изпратете заявка до избрана от вас фирма онлайн и ще получите приоритетно одобрение, след което кредитен консултант ще се свърже с вас и ще уточните начина на получаване на средствата.

В България се учредяват все повече нови фирми и някои от тях се нуждаят от спешни пари на кредит. Кредитите за новооткритите фирми отпускат средства обучение и квалификация на работниците, офиси и цехове, модерна техника и оборудване, както и съвременни транспортни средства и съоръжения. У нас съществуват редица възможности за отпускане на бизнес кредит за нови фирми. В тази публикация се предлагат офертите на едни от най-динамичните и гъвкави банкови институции у нас, които отпускат до 200 000 лева като кредити за стартиращ бизнес.

АД Инвестбанк

Кредитният доставчик отпуска спешни пари на заем за оборотни средства на млади предприятия чрез своя ефективен и привлекателен финансов продукт “Инвест Динамика”. Банката отпуска фирмени заеми чрез разплащателни сметки като овърдрафт с револвиращ или стандартен план. Най-важните му отличителни характеристики са:

– Декларирането на официалните доходи от дейността на фирмата на кредитоискателя, които той може да докаже за период от една година.

– Положително становище могат да получат заявки за бизнес заеми в размер до 200 000 лева или тяхната равностойност в евро.

– Бизнес заемите със стандартна програма се погасяват максимум за тригодишен период.

– Банката предлага изгодни лихви, ексклузивни условия и много отстъпки за ВИП клиентите, които вече са теглили пари на заем и нямат просрочия.

– Този кредит е тип обезпечен – той изисква ипотекиране на движима или недвижима собственост, площи за обработване, машини, парични средства или друг вид активи, които реципиента притежава.

– Обектите, които служат като залог се застраховат на 100% от пазарната им стойност и не по-малка от дължимия на банката паричен дял.

– Уеб сайтът на Банката е: www.ibank.bg

 

Пощенска банка

– Кредитодателят отпуска финансиране на новооткрити предприятия за покупка на технологии, машини и съоръжения на стойност до 200 000 лева. Този фирмен кредит позволява развиване и разширяване на предприятията, с цел повишаване на тяхната конкурентноспособност. Най-важните характеристики на кредита са:

– Гратисният срок може да стигне до шест месеца.

– Банката предлага сумите в лева или тяхната равностойност в евро.

– Улеснени условия по плащане на дълга – осигурява се възможност за разсрочено погасяване на задължението с непроменлива лихва.

– Сумата се връща ежемесечно чрез равни анюитетни вноски.

– Лихвеният процент банката определя като взима предвид изискванията и доходите на кредитополучателя.

– Когато фирменият кредит се тегли от нефизическо, а юридическо лице, общите разходи като такси и комисионни се калкулират като се вземат предвид тарифите на банката.

– Банката отпуска бизнес кредита с изискването да се предоставят документи, които да показват за какви цели се ползват поне 50% от средствата.

– Тъй като кредитът е тип обезпечен за него банката може да изиска ипотека на движима или недвижима собственост или друго физическо или юридическо лице да стане поръчител по кредита.

– Официалният сайт на банката е: www.postbank.bg

Добре е да се има предвид, че съществуват освен кредити за фирми и кредити за фирми без история,

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

Кредити за фирми

Бизнес кредитиране / Кредити за фирми

Фирмени кредити за нови фирми и вече съществуващи предприятия с гъвкави условия, както и микро-кредити предлагат от кредитното дружество Сис Кредит.

Небанковата институция предлага на гражданите индивидуален подход и съвместно намиране на решение при възникнал проблем. Служителите винаги се стремят да подкрепят клиента във взимане на информиран избор и се стараят да пояснят допълнителните услуги, които са подходящи към него.

Тези кредити за започване на бизнес и развитие на вече създаден такъв, са предназначени, както за микро и малки фирми, така и за всички, желаещи да инвестират в новопостроени предприятия, но не се вписват в условията на банките за отпускане на заем.

За кредита могат да кандидатстват собственици на МСП, нуждаещи се от спешно финансиране за посрещане на непредвидени разходи. Усвояването на отпуснатата сума се извършва в изключително бърз срок.

За фирмен заем може да се кандидатства, също така, за купуване на машини, съоръжения, техническо оборудване с цел оптимизиране на бизнеса. Фирменият кредит е създаден за гарантиране на парични средства, в случаите, в които собственикът на малката или средна фирма има непогасени задължения към държавата. От кредитното дружество изплащат автоматично дълговете, за да може младата фирма да продължи да функционира спокойно.

Бизнес кредитът предвижда отпускане на заеми на стойност между 3 000 и 50 000 лв. Погасителният период се предвижда да бъде между 1 месец и 3 г.

Кредитоискателят може да се възползва от опция за гратисен период до 1 година при плащане на главницата по заема. За материално обезпечение се приема движимо или недвижимо имущество. До 1 – 2 дни клиентите получават отговор с одобрение.

Кредитни съветници на компанията безусловно подкрепят собственика на младото предприятие при съобразяване размера на кредите с реалните нужди и възможности на предприятието и неговите доходи. Относно таксите, собственикът на малка фирма заплаща само веднъж такса управление на бизнес кредите. Фирмата не предвижда никакви други такси или комисионни.

Дължимите лихви по депозити се дефинират спрямо рисковия профил на потребителя, което представлява персоналната оценка на ресурсите му за доходност, някои задължения и предложеното от него материално обезпечение. Необходимото обезпечение има изискване да се води на името на кредитоискателя или да бъде предоставено чрез акт за поръчителство от човек, който го притежава. Като гаранция се приемат жилища, земеделски земи и пр. От недвижимото имущество, това могат да бъдат машини или товарни автомобили, които фирмата използва в своята дейност.

От кредитната институция отпускат и „Земеделски кредит“ на стойност между 3 000 и 50 000 лева с погасителен период до две години. Обезпечението за него може да бъде субсидия, движимо или недвижимо имущество.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.