Продажба на ипотекирани имоти от банки

Интересувате ли се от продажба на ипотекирани имоти от банки?

За да се закупи такъв имот съществуват две опции. Едната е имотът да продаде заедно с ипотечното задължение. При такъв вариант, лицето, което купува имуществото се задължава да изплаща ипотечния кредит. Това се осъществява, ако купувачът е информиран и приема условието. Освен това банката следва да даде положително становище на купувача, че е съгласна той да поеме задължението на кредитополучател.

KANDIDATSTWANE 2

Втората опция представлява продажбата на ипотекирания имот с одобрението на банката – кредитодател. Със средствата, които се получат от продаденото жилище, банката получава своя дял и лицето, което купува имота няма повече никакви задължения, тъй като кредита е погасен.

Първо и задължително изискване е да има лице, претендиращо, че желае да купи жилището. Ипотеката следва да бъде посочена в предварителното споразумение и след това трябва да са налице всички документи на ипотекираното имущество.

В деня, в който ще се сключва споразумението трябва да се предоставят писмено желанията на банката да развали ипотеката, след като дължимите средства й бъдат изплатени. В този момент следва да се извадят в два екземпляра удостоверения, че върху имота не лежи тежест.

Експертите съветват при покупко-продажба на ипотекирани имоти от банки да се използват услугите на брокер. Услугите на адвокат в такива ситуации усложнява процеса, тъй като се плащат допълнителни разходи под формата на такса, а не като възнаграждение за направената услуга.

Ипотекираните имоти се продават често у нас и тези случаи са нещо съвсем нормално, а процедурите по тях са ясно установени, така че почти не се стига до казуси и спорове. Човекът, който купува ипотекирания имот влиза във взаимоотношение само с банката. Тя усвоява по сметка частта, която и се дължи и след това в писмен вид изготвя писмо, с което вдига ипотечния кредит.

Ето най-добрия ред, който е добре да се спазва:

  1. Осъществяване на среща с търговеца и банката-кредитодател, където да се получат данните за дължимата средства. Тази цена не бива да бъде по-висока от цената на покупко-продажбата на имота. 
  2. Банката се ангажира да изготви писмо, в което да упомене, че ипотеката ще бъде заличена, след като средствата бъдат усвоени от продавача.
  3. Получаване на удостоверение за тежести преди сделката да се изповяда пред нотариус, за да се докаже, че имота не е обременен с други кредити.
  4. Комуникация с банката до заличаване на ипотеката.
  5. Извършване на проверка, за да се уверят заинтересуваните лица, че ипотеката е премахната.

Ако кредитодателят не е банка, а друг вид финансово дружество, ситуацията е малко по-различна, но един добър брокер ще бъде надеждна страна в този процес.

kredit-byrz-300x63

Коли на изплащане без първоначална вноска

Интересувате ли се от коли на изплащане без първоначална вноска?

Препоръчително е да проверите лихвените проценти при кредитните продукти за коли на изплащане без първоначална вноска на различни финансови институции в онлайн форумите, както и чрез мнения на приятели или роднини, преди да се спрете на една от тях. Тази публикация припознава за своя цел да опише различните аспекти в контекста на кредитните продукти коли на изплащане без първоначална вноска.

KANDIDATSTWANE 2

Съществуват основно два вида заеми за автомобили – краткосрочни и дългосрочни.  При краткосрочния заем може да плащате ниска лихва, но месечните вноски ще бъдат с по-големи суми. Докато ако кандидатствате за дългосрочен заем за кола, получавате по-дълго време (от 3 до 5 години) за погасяване на заема, а месечните вноски със сигурност ще са по-малки. В последния случай, обаче, ще плащате повече лихви, отколкото при краткосрочните заеми. От вас зависи да решите какъв тип заем ви е благоприятен, в зависимост от текущото ви финансово състояние.

Ако имате лоша кредитна история, следва да предприемете необходимите мерки за да я изчистите, преди да кандидатствате за заем за кола. Ако плащате висок годишен лихвен процент (ГПР) по стар кредит, винаги е по-добре да се обмисли възможността за рефинансиране. По този начин можете да получите по-добър лихвен процент по-благоприятни условия за новия заем.

Формулярът за кандидатстване за кредит за рефинансиране обикновено съдържа подробности, свързани с текущия ви заем. Молбата ви може да бъде отхвърлена, дори ако има малка разлика в заявлението за рефинансиране, от данните за първоначалното заявление за кредит. Това е така, защото текущият ви заем ще бъде проследен по отношение на данните, предоставени във формуляра за заявление за рефинансиране.

Независимо дали имате добър кредитен рейтинг, за предпочитане е първо да проверите данните, които фигурират за вас в електронната база на Централния кредитен регистър. Винаги са възможни грешки, така че ако там срещу вашето име са посочени задължения към някой заемодател се свържете с него и оправете неточностите.

Разумно ли е да рефинансирате заем за кола? Рефинансирането на кредит за автомобил има смисъл, когато размерът на кредита за автомобил е повече от стойността на автомобила.

kredit-byrz-300x63

Какво е социално предприемачество?

Знаете ли какво е социално предприемачество?

Най-динамично развиващият се дял от пазарната икономика в наши дни у нас се нарича социално предприемачество. Според законодателната рамка на ЕС, бизнесът /занятието/ следва да се основава не на интереса на кандидатстващия за субсидия, но и от нейното реализиране да се облагодетелства цялото общество или някаква уязвима група от него. Такава група обикновено са хора в неравностойно положение или се търси реализиране на някаква социална кауза.

KANDIDATSTWANE 2

Социалното предприемачество е нов метод на икономическа активност (осъществяване на бизнес или стопанска активност), която комбинира проактивността на бизнеса със социална мисия, като се основава на традиционни социални и икономически цели.

У нас има доста евросредства, които на този етап са неусвоени в тази насока. Една от основните причини е, защото късно се обявява информация на сайтовете на общините. Друга важна причина е свързана с липсата на интерес от страна на бизнеса.

За предпочитане е да се ползва директна информация, защото става по-бързо. На сайтовете се качва със закъснение, а често сроковете за подаване на кандидатурите са кратки.

Наистина има случаи, когато всичко е купено предварително, но има и легални начини – свързано е с информираност и обективна преценка. За малка организация е важно да не се кандидатства за субсидия за не повече от 10 000 лв.

Има риск кандидатстващите да бъдат изпреварени от хора с псевдопротекции, които са написали просто нещо и разчитат на корупционни практики. Също така, има клауза, че кандидатите следва да съфинансират дейността, с която предлагат да се занимават, с около 20%. Това е първият лакмус. Вторият важен момент е свързан с това, че организацията следва да направи заявление в Общината. Тя има интерес да утилизира подобен род проекти и обикновено е настроена положително към такъв диалог. Общината е отворена към диалог, тъй като в тези инициативи се залага възвръщаемост в полза на обществото, т.е. това са съпътстващи дейности по проекта към който Общината има отношение.

Когато става дума за социално предприемачество следва да се направи предложение и да се изпрати. В него е добре да се упоменат партньори. Първият партньор може да бъде Общината, а вторият някое от функциониращите НПО-та в страната.

kredit-byrz-300x63

Недвижими имоти от банки

Интересувате ли се от недвижими имоти от банки?

Всеки човек би желал да попадне на изгодна оферта за евтино жилище. Пример за такава ситуация е, когато банката присвои имота на някой, който не си плаща редовно ипотечния кредит. В такъв случай, дружеството предлага жилището за ниска сума, а  хората, които успеят да се сдобият с такъв дом са големи късметлии.

KANDIDATSTWANE 2

1. Предимствата. Основният плюс на закупуване на имот чрез публична продан е по-малката стойност. Законът гласи, че първата цена, която се обявява следва да е на стойност половината от жилищната оценка на имуществото. Оценяването се извършва от вещо лице. Стойността на имота се повишава с всяка следваща стъпка. Друг плюс е фактът, че при получаване на собственост върху имуществото отпадат ипотеките и възбраните върху него.

Съдебният изпълнител следва да направи проверка за всички възможни тежести като право на използване, оформено споразумение за наем и др., които могат да съпътстват имота дори след продажбата му. Кандидат-купувачът трябва да е наясно преди подаването на предложението с всички съпътстващи имота договори. Поради тази причина, законът постановява те да бъдат вписани в обявлението.

2. Негативите. Те се отдават на риска, който може да се получи за купувача, в случай, че длъжника повдигне дело, с което обжалва наличието на задължението си или решенията на съдебния изпълнител. Това може да просрочи доста във времето процеса по публичната продан. Капарото от 10% от стойността на имота, което се плаща в началото може да се загуби безвъзмездно, в случай, че лицето в ролята на кандидат-купувач се откаже и не внесе останалата стойност, която е обещал.

3. Разходите. Кандидат-купувачът се налага да плаща повече разходи под формата на такси, в сравнение със средствата, които се плащат при една покупко-продажба. Първо, купувачът плаща общински данък от два до четири процента от стойността на имуществото. Това може да варира при съответна Община. Таксата за вписване е 1% от цената на придобиване на собствеността.

Втората такса се плаща на съдебния изпълнител, който обикновено е частен, а не държавен.

1,5% от покупната стойност, но не над 3 000 лева се плащат за изваждане на постановление за възлагане. Той доказва собствеността и е еквивалентен на нотариалния акт.

1% от стойността е за въвеждане във владение. Този разход е необходим, ако имуществото се използва от предишния притежател или от наемател, който не желае доброволно да си тръгне.

kredit-byrz-300x63

Ипотечен кредит рефинансиране

Какво е ипотечен кредит рефинансиране?

Рефинансирането се отнася до замяната на текущи дългове с нов заем, който има относително благоприятни условия за изплащане.

KANDIDATSTWANE 2

Ипотечното рефинансиране се отнася до изплащане на съществуваща ипотека с нова. Рефинансирането на ипотека води до използването на един и същ имот като обезпечение за получаване на нова ипотека за замяна на съществуващия заем. Въпреки, че смисълът от рефинансирането е, че потребителят се опитва да се възползва от спада на лихвените проценти в желанието му да съкрати срока на съществуващата ипотека.

Промяната в лихвения процент е една от основните причини за рефинансирането. Това може да помогне на собственика на жилище, който плаща висок лихвен процент върху съществуващата ипотека, да получи друга ипотека, която е с по-ниска лихва. Рефинансирането с цел изготвяне на договор с по-нисък лихвен процент е от полза, тъй като собственикът вече ще е длъжен да плаща по-малко вместо текущите си високи лихви. Тя зависи от способността на заемополучателя да придобие финансиране с благоприятен лихвен процент. Това, от своя страна, е функция на неговите кредитни резултати. Понякога промяната в пазарните условия може да доведе до лесно споразумяване на ипотечни заеми с нисък лихвен процент.

Ипотеката с фиксиран лихвен процент запазва своя непроменлив лихвен процент през целия период на договора, а ипотеката с променлива лихва носи лихвен процент, който се колебае спрямо основната лихва. Следователно, регулируемата ипотека на лихвения процент има максимална и минимална граница, за да гарантира, че лихвеният процент не се увеличава или намалява неограничено.

Промяната от ипотека за плащане с фиксиран лихвен процент до ипотека с променлив лихвен процент е желателна, когато лихвеният процент спада и се очаква тенденцията да продължи за известно време. В тази ситуация кредитополучателят, който плаща ипотечния заем при фиксирана лихва, може да избере да използва възможността за погасяване на заема при по-нисък лихвен процент. Рефинансирането от ипотека с променлив лихвен процент към ипотека с фиксиран лихвен процент е необходимо, ако лихвените проценти се увеличават и тенденцията се очаква да продължи за съществен период от време.

Рефинансирането е решение, което заслужава да се обмисли многостранно и внимателно. Ипотечното рефинансиране може да не е препоръчително за хора, които проявяват интерес да променят своето пребиваване. Рефинансирането може да е безразсъдно, ако съществуващата ипотека има санкции при предсрочно погасяване или ако заемът е близо до падежа. Отпускането на рефинансиране, което се отнася до рефинансиране за повече от текущия дълг, може да не е препоръчително, тъй като погасяването на заема може да се окаже тромаво.

kredit-byrz-300x63

Най-изгодната лихва

Задавате ли си въпроса коя е най-изгодната лихва при ипотечните заеми?

Ипотеките са заеми, отпускани от финансови институции (банки или компании за бързи кредити), след като задържат определена част от частната собственост на едно физическо или юридическо лице. Ипотека с фиксиран лихвен процент и ипотека с променлив лихвен процент са двата най-важни вида ипотеки. Следващата статия ще ви помогне да определите коя е най-изгодната лихва при ипотека – фиксираната и регулируемата, така че да прецените сами за себе си коя е по-добре да изберете на базата на вашите нужди.

KANDIDATSTWANE 2Ипотеките, предлагани на пазара, са подвидове в рамките на тези два основни вида. Най- голямата разлика между ипотека с фиксиран и променлив лихвен процент е неговата лихва. Лихвеният процент по ипотека с фиксиран лихвен процент е фиксиран за целия срок на погасяване, а лихвеният процент по регулируем ипотечен процент е фиксиран за малък период и след това започва да се колебае в зависимост от текущите кредитни лихвени проценти на пазара.

Кой от двата типа да изберете?

Можете да изберете опция за регулируема ипотека, ако:

1. Вие сте склонни да поемате риска от увеличаване на лихвения процент.
2. Вие разглеждате по-ниския лихвен процент, начислен в първоначалния период на заема.
3. Ако сте добре осигурени финансово и може да посрещнете променящите се годишни плащания.
4. Ако не отговаряте на условията за програми за заем с по-висок процент, тогава това може да е добър вариант за вас.

Можете да изберете ипотека с фиксирана такса, ако:

1. Вие сте по-склонни да се предпазите от увеличаване на лихвения процент в бъдеще.
2. Ако търсите фиксирана сума за изплащане и период.

Какви фактори да вземете предвид?

Преди да изберете опция за рефинансиране на ипотека с фиксирана лихва или ипотека с фиксиран лихвен процент, ще трябва да прецените внимателно следните фактори.

1. Сума и период на заема;
2. Текущи икономически условия;
3. Бъдещи икономически промени;
4. Колко сте готови да плащате всеки месец;
5. Държите на стабилността по отношение на плащанията или се фокусирате върху финансовия ви интерес от промените в пазарните условия?

kredit-byrz-300x63

Ипотечен кредит с най-ниска лихва

Интересува ли ви ипотечен кредит с най-ниска лихва?

Когато планирате да изтеглите ипотека е добре да обмислете детайлно всички аспекти и да изчислете възможността да се възползвате от ипотека с постоянен или променлив лихвен процент. Освен това следва да сравните предложенията на банките и ипотечните компании, от които планирате да изтеглите ипотеката си. Тази публикация има за цел да разгледа в дълбочина подробностите около темата ипотечен кредит с най-ниска лихва, за да ви помогне да направите правилния избор.

KANDIDATSTWANE 2

Ипотека с фиксиран лихвен процент

Лихвеният процент, начисляван при ипотека с фиксиран лихвен процент, е постоянен през целия период на заема, а сумата, която плащате всеки месец, е фиксирана. Тази сума се състои от лихвения процент и главницата. Сумата, която плащате за лихвения процент, е еднаква всеки месец, както и сумата на главницата. Тези заеми обикновено се разпределят за 30, 20 или 15 години.

Предимства на ипотеката с фиксиран лихвен процент:

1. Сумата, която трябва да се изплащата всеки месец, е фиксирана. Това помага на длъжника да планира разходите си и улеснява бюджетирането.
2. Ипотеките с фиксиран лихвен процент, също така, защитават длъжника от колебанията в лихвените проценти, тъй като лихвеният процент е постоянен през целия период на погасяване.

Недостатъци на ипотеката с фиксиран лихвен процент:

1. Ако лихвеният процент бъде намален в бъдеще, вие ще продължавате да  плащате по-висок лихвен процент.
2. Месечните дължими суми обикновено са високи.
3. Начислената лихва обикновено е висока, тъй като плащате цена, за да се предпазите от бъдещото увеличение на лихвения процент за период от 15-30 години.

Ипотека с променлив лихвен процент

При ипотеки с променлив лихвен процент лихвата по кредита се променя за определен период от време. Лихвеният процент, начислен в първоначалния период, е фиксиран и след това курсът се увеличава с течение на времето. Периодът, в който лихвеният процент остава постоянен, е фиксиран, но периодът, в който човек може да плаща фиксиран лихвен процент, варира от институция до институция. Сумите за изплащане, които ще плащате всеки месец, ще бъдат различни. Променливият лихвен процент се основава на пазарния индекс или на основния лихвен процент. Ипотечният период с фиксиран лихвен процент е между 10 месеца и 10 години, а периодът на заема може да достигне до 30 години.

Предимства на ипотеката с регулируем лихвен процент: 

1. Едно от основните предимства при разглеждането на ипотеката за регулируем лихвен процент ще бъде ползата от намаляването на лихвения процент.
2. Друго предимство е, че първоначалната лихва обикновено се намалява от банката, като вземете предвид риска, който поемате, ако лихвеният процент бъде увеличен в бъдеще.

Недостатъци на ипотеката с регулируем лихвен процент:

1. Основен недостатък е, че ако лихвеният процент нарастне в бъдеще, в крайна сметка ще плащате по-висок лихвен процент.
2. Вие не сте защитени от колебанията на кредитния пазар, тъй като процентът на лихвата ви се променя.

kredit-byrz-300x63

Примерен погасителен план

Знаете ли какво е примерен погасителен план?

Погасителният план е пряко свързан с погасителната давност. Тя представлява период от време, определен в закона, през който вашия кредитор бездейства и не предприема действия за събиране на вземането по принудителен ред. Когато този период от време изтече, вашият кредитор се лишава от правото си да търси принудително изпълнение на вашето задължение – за вас се открива възможността правомерно да се откажете да заплатите задължението си.

KANDIDATSTWANE 2

Ако кредиторът потърси съдействие от съда за събиране на своето вземане, последният няма задължение да проверява дали давността на задължението ви е изтекла. Вие (или адвокатът ви) трябва изрично да се позовете на изтекла давност, за да може да се ползвате от нея. Това означава да откажете да платите и като причина изрично да посочите, че давността е изтекла.

В този случай вие все още дължите съответната сума пари, заедно с натрупаните лихви, но кредиторът ви не може да събере вземането си по принудителен ред. Остава възможността да му платите доброволно и това няма да бъде недължимо платено. Това означава, че кредиторът не може да ви принуди да платите, включително и да получите съдействие от компетентните органи, ако аз се позовете на факта, че в продължение на дълго време той е бездействал.

Сключили сте срочен договор с мобилен оператор, но сте спрели да си плащате таксите. Изтеглили сте кредит, но не можете да си плащате вноските. Това са част от многообройните случаи, в които се явявате длъжник и изпадате в ситуация, в която по една или друга причина не плащате задълженията си

В долните редове ще разгледаме случаите, които се отнасят до задълженията ви към гражданскоправен субект /човек, банка, мобилен оператор, доставчик на услуги и други/, но НЕ и към орган на публичната власт /НАП, КАТ/.

Какво ви очаква в подобни случаи?

  • мога да платите задължението си доброволно;
  • може да изчакате реакция от кредитора си. Той, или ще започне действия по принудително събиране на задълженията, или ще остави нещата без развитие. В последния случай с изтичането на определен период от време вашето задължение ще се погаси по давност.

kredit-byrz-300x63

Коли на изплащане
Интересувате ли се от коли на изплащане?

1. Изисквания за автомобилен заем. Има няколко неща, които потребителят следва да вземе предвид, когато кандидатства за заем за кола. Основните изисквания за тези заеми са представени в този пост, заедно с някои полезни съвети.

KANDIDATSTWANE 2

На пазара има много финансови конкуренти, които предоставят заеми, така че  получаването на заем за кола не е много трудно. Въпреки това, ако човек иска да получи автоматично заем при разумна лихва, тогава е добре да има добър кредитен рейтинг.
2. Предпоставки за кредит за автомобил. Документите, които банката или финансова институция може да поиска, са:
– Доказателство за доходи
– Доказателство за постоянно и временно жилище
– Фотокопия на документи за данъчна декларация
– Банково извлечение от последните три месеца
Не бива да се забравя, че банката със сигурност ще провери кредитната история и че тези документи могат да варират при отделните заемодатели.

Ако човек има недобро кредитно минало, получаването на кредит за кола при нисък лихвен процент ще бъде трудно. Финансовата институция може да изисква вече споменатия набор от документи, но може да се наложи да потребителя да плати по-голямо авансово плащане и да му се начисли по-висок лихвен процент. Ако човек има недобра кредитна история в националния кредитен регистър, според нашето законодателство, тези данни се пазят пет години.

Преди да човек да сключи сделка с банка или компания по бързи кредити, е добре да провери и други схеми с подобен тип условия и лихви.
3. Рефинансиране при заем за автомобил. Ипотечното рефинансиране има много предимства. Но какво е рефинансирането на автомобил? Това може да се случи, когато човек е получил първия заем за автомобил от кредитния доставчик при неблагоприятен лихвен процент. Автомобилното рефинансиране, обаче, не е толкова популярно, колкото ипотечното рефинансиране, тъй като автомобилите имат амортизируем живот от 7 години, а шансовете за рефинансиране на кредита при благоприятен лихвен процент са много малко вероятни.

kredit-byrz-300x63

Разсрочване на задължения
Имате ли нужда от разсрочване на задължения?

Рефинансирането е процесът на изплащане на съществуващ гарантиран заем чрез получаване на нов заем със същия размер, който отново се обезпечава със същия имот като стария заем. Очевидно е, че рефинансирането не елиминира задълженията по дълговете, тъй като само заменя стар заем с нов. Хората като цяло рефинансират, за да спестят пари за плащания на лихви. Добре е, обаче, да се прецени добре размера на разходите за рефинансиране, преди да се стигне до него.

KANDIDATSTWANE 2Промяна на срока на ипотека

Собственикът на жилища може да се интересува от промяна на срока на ипотеката по различни причини. Например, собственикът на имота, който се интересува от ускоряване на ипотечните плащания, може да предпоче да намали срока на ипотеката. Цената би била по-големи месечни плащания като санкция за намаляване на срока на ипотеката. Добре е да се знае, че намаляването на срока на задължението за заем е възможно само, ако месечните плащания са по-високи, тъй като се изисква да се плаща по-голяма част от главницата на месечна база. И обратно, увеличаването на срока на ипотеката може да бъде опция за хората, които са затруднени да се придържат към договорените плащания по главницата (текущите лихви). Такива хора могат да предпочитат рефинансиране на ипотека с по-голям период на погасяване.

kredit-byrz-300x63