Рефинансиране на ипотечен кредит

Търсите рефинансиране на ипотечен кредит?

Много хора в наши дни се нуждаят услугата по рефинансиране на ипотечен кредит. Ето списък на банковите институции, които предлагат едни от най-изгодните оферти в България:

Сибанк

– Кредитният доставчик предлага заеми срещу ипотекиране на недвижима собственост с цел рефинансирания със своя ексклузивен пакет „Класика“.

– Най-високият размер на ипотечния кредит е 500 000 лева, а времето, предвидено за погасяване на задължението е до 30 години.

-Банката има условие, относно възрастта на кредитополучателите. Те трябва да са на не повече от 65 години по времето на подписване на споразумението.

Вижте всички компании предлагащи рефинансиране на ипотечни кредити и кандидатствайте директно за приоритетно разглеждане. Подайте искане и очаквайте обаждане за разрешаване на кредита и получаване на парите:

– Банката може да одобри кандидатура за максималния размер от 500 000 лева, когато гражданите използват като залог всички свои активи и това е известно като „пълна отговорност“. Друга опция е банката да отпусне кредит, когато клиентът отговаря с недвижима собственост (къща, офис, апартамент, магазин и др.) и това касае случаите на „ограничена отговорност“.

– Размерът на лихвата се определя индивидуално и въз основа на изискванията и възможностите на всеки отделен клиент.

– Банката не изисква гражданите да превеждат непременно цялата си работна си заплата регулярно за погасяване на задължението и договаря справедливи клаузи във всеки договор.

-Размерът на вноските, спрямо трудовите възнаграждения на клиентите, не е необходимо да надхвърля 65%.

– Таксите, определящи имущественото обезпечение се определят, като се вземат предвид тарифите на жилищния оценител.

– Застраховка „Живот“ се смята върху размера на кредита, а Застраховка „Имот“ се сумира над Главницата.

– Таксите, които банката начислява са: обслужване и управление.

– Сайтът на Банката е: www.cibank.bg

 

Обединена Българска Банка

– ОББ отпуска заем срещу ипотека в евро или лева.

– Най-високият размер, който може да бъде отпуснат е до 500 000 лева или техния еквивалент в евро.

– Становището на банката се получава в същия ден, а времето за връщане на средствата се предвижда да бъде до 35 години.

– Банката не удържа такси при подаване на заявлението и обработката на документите, при изплащане на дълга преди предвидения в договора срок или при рефинансирания на кредити от други кредитни доставчици.

– Кредиторът не начислява такси при оценяване на ипотекирания имот и оценка на кредита.

– Лихвеният процент може да се коригира предвид референтните проценти и надбавката на банката.

– Лихвата може да се променя, в зависимост от референтния процент и надбавките на кредитора.

-Банката не предвижда комисионни при превода на част от работната заплата на реципиента. Преводът става автоматично всеки месец, на една и съща дата с фиксирана сума.

– Възможност за паричен превод на трудови възнаграждения и директни еднакви ежемесечни вноски без никакви комисионни.

– Кредитът се обезпечава чрез ипотека на недвижима собственост.

– Клиентите получават Застраховките „Имущество“ и „Живот“.

– Официалният сайт на ОББ е: www.ubb.bg

Добрее да се има предвид, също така, че съществуват и кредити за рефинансиране на потребителски кредити, заеми за обединяване на задължения, като лошите кредити подлежат и на изкупуване.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.