Кредити за строителство

Ипотечен кредит за строителство

Когато хората плащат за ремонт по жилището на професионалист, уреждащ кредит от банка, гражданите имат право да променят решението си или дори да се откажат в предвидения за това срок. Българските граждани могат да се възползват от тази възможност, докато подпишат споразумение за заем с кредитора. Има лимит във времето и по тази причина е добре решението да се вземе бързо. Кредитите за строителство са обезпечени и за тях се изисква ипотека, така че могат да се нарекат и жилищни ипотечни заеми. Те извършват финансиране на строителство на недвижимо имущество (обикновено строителство на еднофамилни къщи) на база на определени строителни документи като приети архитектурни планове, разрешителни за строителни дейности, икономически документи и др.    

Кредити за строителство до 500 000 лв. / Мостов кредит

Банките приемат за ипотека недвижимо имущество, което трябва да се води на името на кредитопотребителя или на друго лице. Като обезпечение за заем за строителство банките могат да учредяват ипотекиране над парцела, на който ще се построи къщата, както и правото на строителство. Стойността на заема се определя предвид разходите по строежа, на базата на предоставени проектно-сметни документи или предложение от предприемаческа фирма, занимаваща се със строежи. Банките у нас обикновено субсисидират от 70 до 100% от стойността на обекта, който ще се строи. Съществуват и други видове ипотечни заеми. Ето някои от основните: 1. Заемът за довършителни работи е предназначен за финални дейности по завършването на новопостроени жилища. Той се използва за финансиране на последните дейности на базата на предоставена на банката икономически документи, които включват проектно-сметна документация или предложение на строителна фирма. За залог се използва имота, по който се извършват довършителните работи, друг имот, който кредитопотребителя притежава или имот на трета страна. Общата стойност на заема се определя предвид стойността на финалните работи, на база на съответните проектно-сметни документи или предложение на предприемаческата фирма. Банките у нас са склонни да субсидират от 50 до 90% от стойността на строежа. 2. Ипотечните заеми за жилище са предназначени за ремонтни дейности, подобрения, реконструкция на недвижимо имущество и пр. Банките предоставят финансова подкрепа, когато им бъде предоставена количествено-стойностна сметка за строеж и ремонтни дейности или предложение от предприемаческа компания. Банковата институция може да предложи усвояването да стане не наведнъж, а на на няколко пъти, за да може да осъществи наблюдение на разходването на сумите (дали става целево). Банката може да изиска още разходопредавателна документация. Във връзка с обезщетението, банката учредява ипотекиране на недвижима собственост, притежание на клиента или на трето лице. 3. Ипотечните заеми за жилище за българи в чужбина се отпускат на пълнолетни граждани на РБ, които работят и/или живеят извън границите на България за закупуване на завършено жилище или на недвижим имот в строеж, за провеждане на ремонтни, строителни или довършителни дейности. 4. Потребителските ипотечни заеми се отпускат за задоволяване на потребности от битов характер. Банките отпускат заеми с цел за покриване на текущите потребности на гражданите от финансиране. Тези заеми са обезпечени с ипотека върху недвижима собственост на гражданите, които кандидатстват за кредита или на трети лица. Изискванията на банките за този тип заеми по начало са по-неблагоприятни за гражданите от тези по жилищните (целевите) заеми. Основният им приоритет е, че банките нямат претенция да наблюдават дали сумите се разходват целево или не. Естествено различните банки имат и различни изисквания за своите потребителски ипотечни заеми, но по начало те се отпускат за по-малък погасителен период, максималната сума е по-ниска и не са толкова изгодни като жилищните заеми. Кредити за строителство

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.
   

2 thoughts on “Кредити за строителство

Comments are closed.