Ипотечен кредит за ремонт и обзавеждане

Ипотечен кредит за ремонт и обзавеждане

В настоящата публикация ще бъдат описани спецификациите на потребителските ипотечни заеми, отпускани за ремонтни дейности, подобрения и реконструкции на недвижима собственост.

Тези кредити получават одобрение от банките и кредитните компании, въз основа на количествено-стойностен акаунт за строително-ремонтни работи или оферта, която е изготвена от предприемаческа или строителна компания.

Някои банки могат да изискат прием на парични вноски с цел наблюдение на целевото разходване на парите. Част от банките могат да изискат и разходоправдателна документация и фотографии, доказващи извършваните ремонти и обзавеждане.

Обезпечението се прави чрез учредяването на ипотека върху недвижима собственост, която може да бъде притежание, освен на клиента и на трета страна (трето лице).

Максималната сума, която може да бъде усвоена се определя от стойността на работите, които се извършват чрез финансирането от изтегления заем. Средствата могат да бъдат в размер от 60 до 100% от общата цена на ремонта или обзавеждането.

Банката разполага със свои или извиква външни лицензирани оценители експерти, които изготвят пазарната оценка на предложения за обезпечение имот.

Самото финансиране се намира в интервала от 50 до 90%, предвид субективните условия на всяка банка.

Банките и кредитните компании са си изградили различни изисквания за оценяване на кредитния потенциал на потребителите. Те се базират, както на остатъчния семеен доход, така и за приемането да допълнителни доходи от други места.

Кредиторите у нас предлагат, също така, финансови продукти като отпускане на кредит за закупуване на дом без да се изисква от клиента да доказва доходи. Такива кредитори на този етап са небанковите кредитни компании и те предлагат заемите с по-висок лихвен процент.

Оптималната сума, за която гражданите могат да получат одобрение, също зависи от субективните условия на всеки един заемодател. Възможно е такъв таван да съществува или не.

За обезпечение на този вид кредит се учредява ипотека върху недвижима собственост, за която клиентът трябва да представи пред кридитодателя изискуемите документи, че той е собственик и има законово право да се разпорежда с нея. Законът допуска и възможност за ипотекиране на недвижимо имущество на трето лице по договорната ипотека като в тези случаи, обаче, документацията е повече и са необходими повече гаранции.

Периодът на погасяване на този вид заем зависи отново от субективната политика на всяко едно кредитно дружество, като принципно е в интервала от 7 до 35 години. Възможно е да някои банки или кредитни компании да проявяват и още изисквания като оптимална възраст, която клиента може да достигне в периода на погасяване на дълга (60-70 години).

Ипотечен кредит за ремонт и обзавеждане

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.