Какво е чек?

Интересувате ли се какво е чек?

Чекът (check, Scheck, cheque) е документ, с който едно лице, което има пари в банка, нарежда на банката да заплати или да одобри по сметка на друго лице или на негова заповед определена сума пари. Наредителят се казва чекодател или издател на чека, банката е платец, а получателят на сумата — поемател, бенефициент или ремитент. Чекът е само платежно средство, за разлика от менителницата, която е и кредитно средство. С менителницата се отлага плащане, а с чека се извършва плащане. Затова менителница издава този, който се нуждае от пари, а чек издам този, който има пари. Чекът се изплаща веднага след като се представи в банката. Той е документ на предявяване. Плащането на чека след определен срок би изменило неговата стопанска същност като платежно средство и би дало вьзможност той да се използва като менителница.

Улеснявайки деловите и текущи разплащания на предприятията и гражданите, чекът има голямо стопанско значение. Той поема част от функциите на паричното обръщение, съкращава периода, в който оборотните се в парична  и позволява по-пълно и  целесъобразно оползотворяване на паричните средства.  Без чеково обръщение те трябва да емитират и постоянно да поддържат в обръщение банкноти в такова количество, което да задоволява платежните нужди на стопанството във върховите периоди. Така раздутото парично обращение изисква по-голямо количество стоки и е потенциален източник на инфлация. Използването на чека спомага за концентрирането на паричните средства в банковите институти, които са в състояние да оползотворят тези средства по най-добрия начин.

Що се отнася до отделните граждани, чекът позволява да използват много по-целесъобразно средствата си понеже, докато не използват парите си за някои свои разходи, тези пари са по сметката им и им носят лихва. Чекът, както менителницата и записи на заповед, е документ със строго определено съдържание. Неговите реквизити са няколко  на брой и са следните:

1. в самия чек трябва да е казано, че е „чек“;

2. сумата, която трябва да се плати, посочена в цифри и думи;

3. името или фирмата на издателя на чека и неговия подпис;

4. дата на издаването на чека;

Какво е чек?

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.