Разсрочване на кредит

Интересувате ли се от разсрочване на кредит?

„Имам много кредити“

Значителен брой от хората са с по повече от един, малки кредити, които  повечето случаи са бързи или потребителски.

Разлика между преструктуриране и предоговаряне

Друг вариант за улесняване изплащането на задълженията е възможността за преструктуриране на кредит. За да се преструктурира един кредит задължително, той следва все пак да бъде обслужван. Нужно е да се подаде молба от страна на кредитопотребителя, в която да се заяви, че той е попаднал във временна невъзможност да покрива договорените суми. Облекчаването на условията е строго индивидуално и се прави между лицето и банков служител. Когато не се достигне до удовлетворяващи, и за лицето, и за банката условия. Може да се предприеме рефинансиране от друга банка. При потребителските кредити (това не се отнася до ипотечните) не се начислява такса за предсрочно погасяване, когато лихвата е плаваща.

Удачен вариант да се направи един вече съществуващ кредит по-евтин и с по-малък погасителен срок е да се предоговори. Тук влизат услугите по рефинансиране и обединение на задълженията.

Как да си намаля лихвата по ипотечен кредит?

Начините са като рефинансира или предоговори ипотечния кредит. Човек не бива да чака твърде дълго да влезе в схватка с банкерите и да подобри условията по задължението си. Важни са самоинициативността и добрата подготовка.

Примерна молба за предоговаряне на кредит

Кредитопотребителят следва да входи молба за рефинансиране на кредит в банката, на която дължи определена сума. Най-съществената разлика между  рефинансиране и обединение е, че при рефинансирането се анализират отново един или повече кредита, а при обединяването се сливат месечните вноски в една по различни кредитни услуги, което касае дори и кредитни карти.

Закъснение с вноска по кредит

Преструктурирането на заем представлява нанасянето на значителни промени върху първоначалните условия в следствие на настъпили чувствителни проблеми в обслужването му. Дефиницията за преструктуриран заем е посочва в Наредба 9 Чл. 13 (1), според която едно становище се смята за преструктурирано, ако първоначалните изисквания на договора се променят чрез правене на компромиси от страна на банката към потребителя, възникнали на основата на влошаване на икономическото му положение, довело до невъзможност да се погаси задължението, които отстъпки банката не би направила в друга ситуация.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.