Такса за предсрочно погасяване на ипотечен кредит

Знаете ли как се формира такса за предсрочно погасяване на ипотечен кредит?

Предсрочно погасяване на ипотечен кредит

Обикновено можете да погасите част или целия кредит предсрочно. Това дава възможност да спрете да плащате лихви върху неизплатени дългове или да подпишете ново по-атрактивно споразумение за ипотека, включително с друг кредитор.

В този случай националните правила определят дали кредиторът може да поиска от вас да заплатите компенсация, ако изплатите ипотечния си кредит по-рано от предвиденото.

Когато е приложимо, тази компенсация не бива да надхвърля размера на финансовата загуба за кредитора.

Оценка на кредитоспособността

Заемодателите обикновено не желаят да отпускат ипотечни кредити за недвижимо имущество, което е в друга държава или на лица, чиито източник на доход или място на пребиваване е извън границите на конкретната държава, в която е самата банка.

Без значение, че те не могат да проявяват дискриминация към гражданите на ЕС само въз основа на тяхната националност.

Когато счетете, че сте били дискриминирани от определена банка на базата на вашата националност, може:

– да се обадите на отдела за жалби, за да ви бъде изготвен официален писмен документ, в който се сочат основанията на банката за отказа.

– ако отказът се базира само на това на каква нация принадлежите, може да потърсите подкрепа от FIN-NEТ – мрежата на ЕС за решаване на финансови спорове, която изпълнява роля на посредник при трансгранични казуси между клиенти и финансови организации като банки, например.

Застраховка на ипотечен кредит

Застраховката на ипотечен заем се сключва, когато сте в ситуация, в която не можете да погасите задължението си – например в случай на загуба на работа, болест или фатален край.

Заемодателите могат да имат изискване за сключване на застраховка във връзка с ипотеката.

Те може да ви предоставят застрахователна полица в пакет с вашия договор за ипотечен заем, но това не гарантира, че ще ви бъде отпуснат заема.

По принцип може да поискате застраховка с по-добри условия от друг застраховател, при условие че равнището на гаранции, предлагани в различните полици, е същото като изискваното от заемодателя.

Кредитните доставчици имат право да изискат да отворите депозитна или разплащателна сметка при тях, от която да се погасява задължението ви.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.