Какво е менителница?

Какво е менителница?

МЕНИТЕЛНИЦА е писмено нареждане с определена законна форма на едно лице — издател или трасант до друго лице — платец, трасат или акцептант, да плати определена сума пари или непосредствено на трето лице поемател, ремитент  или бенефициент, или на негова заповед. Законоустановените реквизити на М. са: наименованието „менителница”; безусловно нареждане да се плати определена сума; името на лицето, което трябва да плати (трасата); падеж или срок на плащане; местоплащане; името на лицето, на което или на заповедта на което трябва да се плати (ремитент, бенефициент); дата и място на издаване; подпис на издателя (трасант). М. на заповед може да се прехвърля чрез джиро (вж. Джирант и Джиратар). М. се представя на платеца (акцептант, трасат), който с подписа си трябва да изяви готовността си да извърши плащането.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.