Кредит за рефинансиране на задължения

Търсите ли кредит за рефинансиране на задължения?

Рефинансиращ кредит

Повечето банки у нас предоставят кредитни продукти, с които можете да погасите по-неизгодни заеми от други заемодатели. Съвременният кредит за рефинансиране на задължения е отлична опция да се възползвате от нов кредитен продукт от друг заемодател, в случай, че откриете, че вашия кредит е вече с неатрактивни за вас условия. Така ще икономисате значителни средства, ако не може да предоговорите по-евтини лихви и такси с настоящия си кредитодател.  

Кредит за рефинансиране на задължения до 100 000 лв.

    Повечето  хората търсят един или няколко от следните аспекти: – Понижаване окончателната стойност на задължението чрез лихвата, таксите и пр. – Оптимизация на погасяването на задължението чрез повишаване или понижаване на погасителния период, сумата на месечните вноски и др. – По-добър мениджмънт на лихвения и валутния риск по кредита чрез превалутиране, изменение на вида на образуване на лихвите и т.н Т.нар. консолидиране на повече от един ипотечни или потребителски заеми е особен вид рефинансиране, който е прието да се нарича консолидация. Чрез този процес се осигурява комфорт при погасяването и се икономисват значителни разходи от крайната стойност на съществуващите вече кредити.

Практически заемодателите се нуждаят от дълъг списък документи за заемите, които ще бъдат обединени. Този списък се съставя от кредиторите, към които се дължат заемите. В тях фигурират данни като имена на клиента, остатък от главницата, местоположение на ипотекирания имот или вида на обезпечение и банкова сметка, чрез която да се усвоят средствата от рефинансирането. Понякога този вид финансиране се съчетава с предоставянето на допълнителни средства за посрещане на текущи нужди на клиента. Много често т.нар. кредит за рефинансиране на задължения се комбинира с отпускането на допълнителен кредитен лимит за покриване на текущи разходи на кредитоискателя. За да се оптимизира резултата след рефинансирането е най-добре да се предвидят предварително всички разходи като нотариални разходи и други такси по заличаване на ипотеката и регистрирането на нова ипотека, сумите по жилищно оценяване и застраховки на недвижимия имот и потребителя.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.
 

Кредит за рефинансиране

Кредит за рефинансиране на задължения

Кредитните институции отпускат финансови средства за окончателно погасяване на кредити, отпуснати от други банки. Процесът по рефинансиране предлага на гражданите да променят реда, по който погасяват своите вземания. Обикновено се търси един или съвкупност от няколко резултата, които са:

1) Поевтиняване на заема. Ефектът, който се цели е понижаване на лихвите и останалите разходи.

2) Оптимизиране на плащанията. Целта е повишаване или понижаване на погасителния период и/или вида на вноските.

3) Мениджмънт на валутния и лихвения риск по текущите кредити. Тук целта е превалутиране на задълженията и заместване с по-изгодни на начините образуване на лихвения процент.

Отличителен тип заем за рефинансиране е консолидирането на няколко кредита в един, без значение от вида им. Идеята е да се постигне по-голямо удобство при погасяването и крайната цена на сбора от задълженията.

Традиционно кредитните институции се нуждаят от писмена документация по кредитите, които ще бъдат рефинансирани. Документацията се създава от банката заемодател за наличните кредитни задължения. В нея се упоменават титуяра, остатъка от главницата, адреса на недвижимата собственост, обезпечението и номерана сметка, по която ще се отпусне одобрената за рефинансиране парична сума.

Значителен е броя на случаите, при които кредитът за рефинансиране се съчетава с предоставяне на допълнителен кредит в определен размер, който да послужи за посрещане на текущи нужди от потребителя.

Доста от банките вече предоставят преференции и намаления при отпускане на кредити за рефинансиране.

За да се получи максимално положителен резултат от процеса на рефинасиране на изтеглен заем, е препоръчително да се калкулират всички разходи, които обслужват процеса. Това могат да бъдат разходи по нотариус, жилищна оценка и застраховане на имота. Допълнителни разходи могат да бъдат и такива по закриване на старата и учредяване на новата ипотека и т.н.

 

Кредит за рефинансиране до 100 000 лв.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.