Кредит за покупка

Онлайн кредит за покупка

Тази статия ще разгледа един от видовете нецелеви ипотечни кредити. Кредит за покупка може да бъде получен с цел придобиване на жилище, парцел, търговско, бизнес или производствено помещение и др.

С жилищен заем за закупуване на недвижим имот гражданите могат да се сдобият, както със завършени постройки, така и с такива на ниво строителство, както и с парцел за застрояване. При закупуване на недвижима собственост на ниво застояване, банките може да отпуснат субсидията на няколко пъти, ако изрично е договорено с клиента.

Обезпечението при кредит за покупка представлява ипотеката на недвижимото имущество, което се придобива с отпуснатите средства и/или друго имущество, собственост на потребителя или на трето лице.

Максималната сума се определя от следните фактори:

– размерът на сделката – споразумената цена на недвижимото имущество, базирана върху предварително сключен договор. Отделните заемодатели отпускат от 80 до 100% от пазарната стойност на имотите;

– търговската цена на имота (имотите), които изпълняват функцията на обезпечение. Оценката се извършва от оценител експерт, представляващ банката или независима фирма. Участието на банката, което представлява съотношението сума на заема спрямо сумата на пазарната оценка може да варира при различните заемодатели и да бъде от 50 до 95%. Върху размерът на участието се взимат предвид най-вече мястото и типа строителство на сградата.

– официалния доход на клиента – отделните финансови организации спазват различен регламент при оценяване на кредитоспособността на гражданите. Тяхната платежоспособност се изчислява, като се вземат предвид остатъчния доход за семейството и др. Не всички банки имат сходни критерии към доходите от различни източници. Има и жилищни кредити, при които не е необходимо да се доказват доходи, но те се отпускат от небанкови дружества и при по-неизгодни лихви.

– максималната възможна сума на заема се изчислява на базата на общите условия на заемодателя – По-голямата част от доставчиците нямат лимит за тези продукти, когато не идентифициран кредитен риск при обследването на документите, кредитната история и доходите на кредитоискателя и когато жилищният оценител е посочил достатъчно висока цена на предложения като обезпечение имот, за да покрие желания заем. Съществуват и банки, които посочват такъв лимит, който не може да се премине, например 300 000 лв.

– погасителния период може да бъде от 20 до 35 г., като понякога възникват и допълнителни възрастови изисквания, според които гражданина следва да бъде на не повече от 60-70 г., докато изплати задължението.

Кредит за покупка

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.