Срочни депозити

Интересувате ли се от срочни депозити?

Срочните депозити се появяват непосредствено след създаването на депозитната сметка, за която се подписва споразумение с банкова институция, според което потребителят прави депозита в някакъв размер са даден срок. Банката поема отговорност да изплати лихвен процент, след като този срок приключи. Това може да бъде, например, на определена дата всеки месец. Срочните депозити са с фиксиран период, за който важи лихвата, за която са се договорили банката и депозиращото лице. Лихвата по срочния депозит обикновено е по-голяма от тази при разплащателните сметки.

По принцип лихвеният процент расте с увеличаване на периода на депозита, примерно 6 месеца, 1 година и пр. (в зависимост за колко време е подписаното от двете страни споразумение). В случай, че депозираният размер се изтегли от клиента преди изтичане на периода, за който се е подписал, той може да изгуби цялата лихва или само част от нея.

Когато се внесе допълнителна сума в един срочен депозит, гражданите е хубаво да се информират дали в споразумението им с банковата институция се предвижда опция за довнасяне във всеки един момент до изтичане на периода на срочния депозит, без това да се приема за нарушения предвид уговорения между двете страни лихвен процент.

По принцип финансовите институции обявяват лихвения процент, който добавят към срочните депозити на годишна база, под формата на обикновена лхва, а не за периода на депозитите. Например, когато се подписано двустранно споразумение от банка и клиент за срочен депозит за период от 3 месеца, а годишната лихва е 4 %, в деня на приключване на този период (датата на падеж), лихавата ще бъде 1 % върху главницата на депизирания размер.

Наред със срочните депозити съществуват и други видове депозитни продукти. Те биват разплащателна сметка, спестовни влогове (депозити), овърнайт депозити и структурирани депозити.

Срочни депозити

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.