Кредити за фирми без история

Интересувате ли се от кредити за фирми без история?

Вижте най-популярните фирми за микрокредити, отпускащи финансиране на фирми без история. Кредитен консултант ще ви се обади, за да посочите най-удобния ви начин за получаване на сумата. Подайте заявление директно чрез онлайн анкетата тук:

Кредитите за нефизически лица, които работят в РБ по принцип се категоризират на малки и средни предприятия (МСП) и корпоративни клиенти. Различните банкови институции имат различни стандарти при идентифицирането на юридически лица към коя от тези категории да бъде.

Главните критерии са оборота на годишна база, общата стойност на печалбата от последните няколко години, активите, които определена компания притежава както и дали фирмата е теглила заеми до този момент.

Бизнес заемите по предназначение биват:

1. Заеми за оборотни средства. Те служат за главните дейности на фирмата ( закупуване на материали, стока, краткосрочни активи, посрещане на битови нужди и пр.).

2. Заеми за инвестиции. Те служат за инвестиране в дългосрочни активи, цели фирми или дялове от тях, акции, строене, разширяване и ремонтни дейности.

Кредитната линия е вид заем с кратък период на погасяване за оборотни средства, при който се сключва споразумение, относно сумата сумата и срока, във връзка с които заема се получава и връща, като погасения дял от кредитната линия се приема за предоставена за повторно усвояване.

Револвиращият заем представлява теглене на пари за оборотни средства, при който на базата на определен от двете страни сума и погасителен период се уточняват и междинни срокове, за всеки от които се уговарят сума и период за получаване на средствата, гратисен период и начин на връщане. В рамките на междинния срок револвиране на заема не се извършва.

Овърдраф заем представлява теглене на парични средства за кратък период от време, отпускан по разплащателна сметка за задоволяване на временен дефицит на финанси при посрещане на битови разходи, отнасящи се до фирмения оборот на една фирма.

Най често лихвата по бизнес заемите е проста лихва, което означава, че заема се връща с понижаващи се вноски. Видовете обезпечения по бизнес заеми могат да са:

1. Ипотекиране върху недвижимо имущество или вещно право върху строеж на сграда на територията на РБ.

2. Залог за оборудване, съоръжения, моторни превозни средства, суровини и материали.

3. Залог на финанси, независимо от валутата, за която БНБ отчита обменния курс всекидневно и които са блокирани по сметка, включително депозирани финанси за залог по сметка в банковата институция.

4. Поръчители, които могат да представляват физически и юридически лица или еднолични търговци, които банката припознае като кредитоспособни.

5. Обезпечение върху вземания.

6. Някои банки приемат като залог и държавни ценни книжа и банкови гаранции от други банкови институции.

За новостартиращи фирми, които са без кредитна история добра възможност е заем от банкова институция по проекта „Гаранционен фонд за Микрокредитиране„. Кредитоискателите могат да са индивидуални граждани или собственици на МСП.

Офертите за отпускане на заеми трябва да покриват определените социални и парични изисквания, определени от Министерството на труда и социалната политика и банковите партньори.
Основните условия за отпускане на заем са:

1. Откриване на нови работни позиции (в това число и самонаемане);

2. Гарантиране на обезопасени условия на работа и утилизиране на трудови правоотношения въз основа на законодателната рамка;

3. Отсъствието на просрочени финансови задължения към страната ни;

4. Липсата на досъдебни производства;

Изисквания, отнасящи се до обезпечението. За обезпеченията по заемите във връзка с проекта „Гаранционен фонд за Микрокредитиране“ банковите институции считат за приемливи тези обезпечения, при които:

1. Е налице поръчителство от физически лица с висока кредитна способност;

2. Могат да бъдат представени дълготрайни активи като залог;

3. Може да се докаже особен залог;

4. При нужда може да се учреди ипотека на недвижима собственост на кредитопотребителя или на трети лица в полза на банката;

5. Може да се представи запис на заповед.

Кредити за фирми без история

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.