Гаранция за участие в търг

Интересувате ли се от гаранция за участие в търг?

Гаранция за участване в търгове е отговорност, с която се ангажира човек едно (изпълняващ функция на гарант) по молба на човек, който взема участие в търговото наддаване (изпълняващ функцията на наредител) или инструктираща страна, упълномощена от наредителя, относно страната, която е инициирала търга (бенефициент). Гарантът е длъжен да изплати на бенефициента паричен размер, когато лицето, за което се гарантира не извърши полагащите му се отговорности , според предложението за участване в наддаването.

От формулираната легална дефиниция става ясно, че за гарантирането на участване в търгове важат принципите за гарантиране за прецизно изпълнение, т. е. тя е алеаторна многостранна сделка, в която участват три или четири страни, като се определят от това дали гаранцията е пряка или косвена. Във връзка с това дали е акцесорна може да се спори, доколкото между участника и организатора в наддаването в момента на приемането на гаранцията все още няма подписан главен договор. Вероятността да не бъде подписан изобщо такъв е по-голяма до колкото търга се печели само от един от участниците. Така че, за да се приеме гаранцията за акцесорна в истинския смисъл на думата, е нужно участникът, за чийто ангажимент е поета гаранцията, да спечели търга. Дори тогава той може да случи или да не случи с организатора на търга догвор, като гаранцията става изискуема само във втората ситуация, т. е. когато няма сключен договор. Ако той все пак бъде сключен, гаранцията се погасява поради изпълнението на задължението на участника в наддаването. Тогава логичен е въпросът, по отношение на кой главен договор, гаранцията за включване в наддаване е акцесорна. Налице е частен случай на условна банкова гаранция, която въпреки, че става изискуема, само чрез представянето на съдебно или арбитражно решение, представлява самостоятелно задължение на гаранта.

Гаранцията за участие в търг не е чужда на българското законодателство. Поради нееднаквата терминология често в различните наименования на гранции за участия в търг се влага един и същи смисъл. Така например в търговската практикана САЩ намират т. нар. Bid Bond или Bid Guarantee, които са облигации, задължаващи поръчителя да изпълни задължението на участника в търга или да намери трето лице да извърши това и да компенсира на организатора на търга надхвърлящите разходи в съответствие с предложеното в първоначалната оферта на участника в търга. Номиналната стойност на облигациите ограничава максималния размер на отговорността на поръчителя.

Наименованието на гаранцията за участие в търг произлиза от офертата (предложението) – tender, което участникът в търгаподава до организаторите. По начало съдържанието, което се влага в този термин, се описва подробно в самите условия на търга или в съдържанието на типовите договори. Според една от разпространените дефиниции гаранцията тендер се издава от банка или застрахователна компания за гарантиране за задълженията на клиент, подаващ предложение (tender) за сключване на договор с международен елемент за изпълнение на държавна поръчка или доставка зад граница. Сумата по гаранцията тендер обикновено е в границите на 2-5% от стойността на договора. При поемането на този вид гаранция, банката гарант изисква от участника в търга (наредителя) гаранционно псмо или споразумение за регрес, потвърждаващо нейното право на регресен (обратен) иск към наредителя в случай на изискуемост на гаранцията.

Гаранция за участие в търг

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.