Какво е социално предприемачество?

Знаете ли какво е социално предприемачество?

Най-динамично развиващият се дял от пазарната икономика в наши дни у нас се нарича социално предприемачество. Според законодателната рамка на ЕС, бизнесът /занятието/ следва да се основава не на интереса на кандидатстващия за субсидия, но и от нейното реализиране да се облагодетелства цялото общество или някаква уязвима група от него. Такава група обикновено са хора в неравностойно положение или се търси реализиране на някаква социална кауза.

Социалното предприемачество е нов метод на икономическа активност (осъществяване на бизнес или стопанска активност), която комбинира проактивността на бизнеса със социална мисия, като се основава на традиционни социални и икономически цели.

У нас има доста евросредства, които на този етап са неусвоени в тази насока. Една от основните причини е, защото късно се обявява информация на сайтовете на общините. Друга важна причина е свързана с липсата на интерес от страна на бизнеса.

За предпочитане е да се ползва директна информация, защото става по-бързо. На сайтовете се качва със закъснение, а често сроковете за подаване на кандидатурите са кратки.

Наистина има случаи, когато всичко е купено предварително, но има и легални начини – свързано е с информираност и обективна преценка. За малка организация е важно да не се кандидатства за субсидия за не повече от 10 000 лв.

Има риск кандидатстващите да бъдат изпреварени от хора с псевдопротекции, които са написали просто нещо и разчитат на корупционни практики. Също така, има клауза, че кандидатите следва да съфинансират дейността, с която предлагат да се занимават, с около 20%. Това е първият лакмус. Вторият важен момент е свързан с това, че организацията следва да направи заявление в Общината. Тя има интерес да утилизира подобен род проекти и обикновено е настроена положително към такъв диалог. Общината е отворена към диалог, тъй като в тези инициативи се залага възвръщаемост в полза на обществото, т.е. това са съпътстващи дейности по проекта към който Общината има отношение.

Когато става дума за социално предприемачество следва да се направи предложение и да се изпрати. В него е добре да се упоменат партньори. Първият партньор може да бъде Общината, а вторият някое от функциониращите НПО-та в страната.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

Социално предприемачество

Знаете ли какво е социално предприемачество?

Програми на ЕС за финансиране:

– Европейски социален фонд (ЕСФ);

– Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

– Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD);

– Европейска програма за заетост и социални иновации, която включва:

  1. ПРОГРЕС;
  2. EURES;
  3. Микрофинансиране и социално предприемачество.

Ос на EaSI „Микрофинансиране и социално предприемачество“

„Микрофинансиране и социално предприемачество“ осъществяват подкрепа в следните две насоки:

– микрокредитиране на уязвими групи и микропредприятия;

– социално предприемачество.

Задачи:

– Увеличаване на достъп и присъствието на финансова помощ за уязвими групи, които се опитват да утилизират свой собствен бизнес или да регистрират малки предприятия.

– Създаване на институционален потенциал на доставчиците на кредитиране.

– Подпомагане на развитието на социални предприятия, по-специално чрез предоставяне на достъп до финансиране.

Микрофинансиране

Гаранция по Програмата на ЕС за заетост и социални иновации (EaSI)

Чрез гаранцията по EaSI 96 млн. евро вече са достъпни за заинтересовани доставчици на микрокредитиране и социални предприятия. Това ще даде възможност на тези доставчици и инвеститорите в социални предприятия да предоставят услугите си на предприемачи, които иначе не биха финансирали поради съображения, свързани с риска. Комисията упълномощи Европейския инвестиционен фонд да прилага гаранцията по EaSI.

Кандидатстването за гаранции по EaSI (преки или насрещни гаранции) става чрез отговор на покана за изразяване на интерес, публикувана на уебсайта на Европейския инвестиционен фонд.

Изграждане на капацитет в рамките на EaSI

16 млн. евро са достъпни чрез компонента на EaSI в областта на инвестициите за изграждане на капацитет. Неговата цел е изграждане на институционален капацитет на подбрани финансови посредници, които все още не са постигнали устойчивост или се нуждаят от рисков капитал, за да бъдат растежът и развитието им устойчиви. Той включва собствен капитал, а в изключителни случаи — заеми. Комисията упълномощи Европейския инвестиционен фонд да прилага компонента на EaSI в областта на инвестициите за изграждане на капацитет.

Кандидатстването за средства по компонента става чрез отговор на покана за изразяване на интерес, публикувана на уебсайта на Европейския инвестиционен фонд.

Кой може да участва?

  • Държавите от ЕС;
  • държавите от ЕИП — в съответствие със споразумението за ЕИП — и държавите, членуващи в ЕАСТ;
  • страните кандидатки и страните потенциални кандидатки за членство в ЕС— в съответствие с рамковите споразумения, сключени с тях.

Европейската комисия не финансира пряко предприемачи или социални предприятия, но дава възможност на избрани доставчици на микрокредити и инвеститори в социални предприятия в ЕС да увеличат кредитирането.

За финансиране могат да кандидатстват обществени и частни органи на национално, регионално или местно равнище, предоставящи микрокредити за физически лица и микропредприятия и/или финансиране за социални предприятия в тези страни.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.