Продажба на ипотекирани имоти от банки

Интересувате ли се от продажба на ипотекирани имоти от банки?

За да се закупи такъв имот съществуват две опции. Едната е имотът да продаде заедно с ипотечното задължение. При такъв вариант, лицето, което купува имуществото се задължава да изплаща ипотечния кредит. Това се осъществява, ако купувачът е информиран и приема условието. Освен това банката следва да даде положително становище на купувача, че е съгласна той да поеме задължението на кредитополучател.

KANDIDATSTWANE 2

Втората опция представлява продажбата на ипотекирания имот с одобрението на банката – кредитодател. Със средствата, които се получат от продаденото жилище, банката получава своя дял и лицето, което купува имота няма повече никакви задължения, тъй като кредита е погасен.

Първо и задължително изискване е да има лице, претендиращо, че желае да купи жилището. Ипотеката следва да бъде посочена в предварителното споразумение и след това трябва да са налице всички документи на ипотекираното имущество.

В деня, в който ще се сключва споразумението трябва да се предоставят писмено желанията на банката да развали ипотеката, след като дължимите средства й бъдат изплатени. В този момент следва да се извадят в два екземпляра удостоверения, че върху имота не лежи тежест.

Експертите съветват при покупко-продажба на ипотекирани имоти от банки да се използват услугите на брокер. Услугите на адвокат в такива ситуации усложнява процеса, тъй като се плащат допълнителни разходи под формата на такса, а не като възнаграждение за направената услуга.

Ипотекираните имоти се продават често у нас и тези случаи са нещо съвсем нормално, а процедурите по тях са ясно установени, така че почти не се стига до казуси и спорове. Човекът, който купува ипотекирания имот влиза във взаимоотношение само с банката. Тя усвоява по сметка частта, която и се дължи и след това в писмен вид изготвя писмо, с което вдига ипотечния кредит.

Ето най-добрия ред, който е добре да се спазва:

  1. Осъществяване на среща с търговеца и банката-кредитодател, където да се получат данните за дължимата средства. Тази цена не бива да бъде по-висока от цената на покупко-продажбата на имота. 
  2. Банката се ангажира да изготви писмо, в което да упомене, че ипотеката ще бъде заличена, след като средствата бъдат усвоени от продавача.
  3. Получаване на удостоверение за тежести преди сделката да се изповяда пред нотариус, за да се докаже, че имота не е обременен с други кредити.
  4. Комуникация с банката до заличаване на ипотеката.
  5. Извършване на проверка, за да се уверят заинтересуваните лица, че ипотеката е премахната.

Ако кредитодателят не е банка, а друг вид финансово дружество, ситуацията е малко по-различна, но един добър брокер ще бъде надеждна страна в този процес.

kredit-byrz-300x63

Коли на изплащане без първоначална вноска

Интересувате ли се от коли на изплащане без първоначална вноска?

Препоръчително е да проверите лихвените проценти при кредитните продукти за коли на изплащане без първоначална вноска на различни финансови институции в онлайн форумите, както и чрез мнения на приятели или роднини, преди да се спрете на една от тях. Тази публикация припознава за своя цел да опише различните аспекти в контекста на кредитните продукти коли на изплащане без първоначална вноска.

KANDIDATSTWANE 2

Съществуват основно два вида заеми за автомобили – краткосрочни и дългосрочни.  При краткосрочния заем може да плащате ниска лихва, но месечните вноски ще бъдат с по-големи суми. Докато ако кандидатствате за дългосрочен заем за кола, получавате по-дълго време (от 3 до 5 години) за погасяване на заема, а месечните вноски със сигурност ще са по-малки. В последния случай, обаче, ще плащате повече лихви, отколкото при краткосрочните заеми. От вас зависи да решите какъв тип заем ви е благоприятен, в зависимост от текущото ви финансово състояние.

Ако имате лоша кредитна история, следва да предприемете необходимите мерки за да я изчистите, преди да кандидатствате за заем за кола. Ако плащате висок годишен лихвен процент (ГПР) по стар кредит, винаги е по-добре да се обмисли възможността за рефинансиране. По този начин можете да получите по-добър лихвен процент по-благоприятни условия за новия заем.

Формулярът за кандидатстване за кредит за рефинансиране обикновено съдържа подробности, свързани с текущия ви заем. Молбата ви може да бъде отхвърлена, дори ако има малка разлика в заявлението за рефинансиране, от данните за първоначалното заявление за кредит. Това е така, защото текущият ви заем ще бъде проследен по отношение на данните, предоставени във формуляра за заявление за рефинансиране.

Независимо дали имате добър кредитен рейтинг, за предпочитане е първо да проверите данните, които фигурират за вас в електронната база на Централния кредитен регистър. Винаги са възможни грешки, така че ако там срещу вашето име са посочени задължения към някой заемодател се свържете с него и оправете неточностите.

Разумно ли е да рефинансирате заем за кола? Рефинансирането на кредит за автомобил има смисъл, когато размерът на кредита за автомобил е повече от стойността на автомобила.

kredit-byrz-300x63

Какво е социално предприемачество?

Знаете ли какво е социално предприемачество?

Най-динамично развиващият се дял от пазарната икономика в наши дни у нас се нарича социално предприемачество. Според законодателната рамка на ЕС, бизнесът /занятието/ следва да се основава не на интереса на кандидатстващия за субсидия, но и от нейното реализиране да се облагодетелства цялото общество или някаква уязвима група от него. Такава група обикновено са хора в неравностойно положение или се търси реализиране на някаква социална кауза.

KANDIDATSTWANE 2

Социалното предприемачество е нов метод на икономическа активност (осъществяване на бизнес или стопанска активност), която комбинира проактивността на бизнеса със социална мисия, като се основава на традиционни социални и икономически цели.

У нас има доста евросредства, които на този етап са неусвоени в тази насока. Една от основните причини е, защото късно се обявява информация на сайтовете на общините. Друга важна причина е свързана с липсата на интерес от страна на бизнеса.

За предпочитане е да се ползва директна информация, защото става по-бързо. На сайтовете се качва със закъснение, а често сроковете за подаване на кандидатурите са кратки.

Наистина има случаи, когато всичко е купено предварително, но има и легални начини – свързано е с информираност и обективна преценка. За малка организация е важно да не се кандидатства за субсидия за не повече от 10 000 лв.

Има риск кандидатстващите да бъдат изпреварени от хора с псевдопротекции, които са написали просто нещо и разчитат на корупционни практики. Също така, има клауза, че кандидатите следва да съфинансират дейността, с която предлагат да се занимават, с около 20%. Това е първият лакмус. Вторият важен момент е свързан с това, че организацията следва да направи заявление в Общината. Тя има интерес да утилизира подобен род проекти и обикновено е настроена положително към такъв диалог. Общината е отворена към диалог, тъй като в тези инициативи се залага възвръщаемост в полза на обществото, т.е. това са съпътстващи дейности по проекта към който Общината има отношение.

Когато става дума за социално предприемачество следва да се направи предложение и да се изпрати. В него е добре да се упоменат партньори. Първият партньор може да бъде Общината, а вторият някое от функциониращите НПО-та в страната.

kredit-byrz-300x63

Недвижими имоти от банки

Интересувате ли се от недвижими имоти от банки?

Всеки човек би желал да попадне на изгодна оферта за евтино жилище. Пример за такава ситуация е, когато банката присвои имота на някой, който не си плаща редовно ипотечния кредит. В такъв случай, дружеството предлага жилището за ниска сума, а  хората, които успеят да се сдобият с такъв дом са големи късметлии.

KANDIDATSTWANE 2

1. Предимствата. Основният плюс на закупуване на имот чрез публична продан е по-малката стойност. Законът гласи, че първата цена, която се обявява следва да е на стойност половината от жилищната оценка на имуществото. Оценяването се извършва от вещо лице. Стойността на имота се повишава с всяка следваща стъпка. Друг плюс е фактът, че при получаване на собственост върху имуществото отпадат ипотеките и възбраните върху него.

Съдебният изпълнител следва да направи проверка за всички възможни тежести като право на използване, оформено споразумение за наем и др., които могат да съпътстват имота дори след продажбата му. Кандидат-купувачът трябва да е наясно преди подаването на предложението с всички съпътстващи имота договори. Поради тази причина, законът постановява те да бъдат вписани в обявлението.

2. Негативите. Те се отдават на риска, който може да се получи за купувача, в случай, че длъжника повдигне дело, с което обжалва наличието на задължението си или решенията на съдебния изпълнител. Това може да просрочи доста във времето процеса по публичната продан. Капарото от 10% от стойността на имота, което се плаща в началото може да се загуби безвъзмездно, в случай, че лицето в ролята на кандидат-купувач се откаже и не внесе останалата стойност, която е обещал.

3. Разходите. Кандидат-купувачът се налага да плаща повече разходи под формата на такси, в сравнение със средствата, които се плащат при една покупко-продажба. Първо, купувачът плаща общински данък от два до четири процента от стойността на имуществото. Това може да варира при съответна Община. Таксата за вписване е 1% от цената на придобиване на собствеността.

Втората такса се плаща на съдебния изпълнител, който обикновено е частен, а не държавен.

1,5% от покупната стойност, но не над 3 000 лева се плащат за изваждане на постановление за възлагане. Той доказва собствеността и е еквивалентен на нотариалния акт.

1% от стойността е за въвеждане във владение. Този разход е необходим, ако имуществото се използва от предишния притежател или от наемател, който не желае доброволно да си тръгне.

kredit-byrz-300x63

Ипотечен кредит рефинансиране

Какво е ипотечен кредит рефинансиране?

Рефинансирането се отнася до замяната на текущи дългове с нов заем, който има относително благоприятни условия за изплащане.

KANDIDATSTWANE 2

Ипотечното рефинансиране се отнася до изплащане на съществуваща ипотека с нова. Рефинансирането на ипотека води до използването на един и същ имот като обезпечение за получаване на нова ипотека за замяна на съществуващия заем. Въпреки, че смисълът от рефинансирането е, че потребителят се опитва да се възползва от спада на лихвените проценти в желанието му да съкрати срока на съществуващата ипотека.

Промяната в лихвения процент е една от основните причини за рефинансирането. Това може да помогне на собственика на жилище, който плаща висок лихвен процент върху съществуващата ипотека, да получи друга ипотека, която е с по-ниска лихва. Рефинансирането с цел изготвяне на договор с по-нисък лихвен процент е от полза, тъй като собственикът вече ще е длъжен да плаща по-малко вместо текущите си високи лихви. Тя зависи от способността на заемополучателя да придобие финансиране с благоприятен лихвен процент. Това, от своя страна, е функция на неговите кредитни резултати. Понякога промяната в пазарните условия може да доведе до лесно споразумяване на ипотечни заеми с нисък лихвен процент.

Ипотеката с фиксиран лихвен процент запазва своя непроменлив лихвен процент през целия период на договора, а ипотеката с променлива лихва носи лихвен процент, който се колебае спрямо основната лихва. Следователно, регулируемата ипотека на лихвения процент има максимална и минимална граница, за да гарантира, че лихвеният процент не се увеличава или намалява неограничено.

Промяната от ипотека за плащане с фиксиран лихвен процент до ипотека с променлив лихвен процент е желателна, когато лихвеният процент спада и се очаква тенденцията да продължи за известно време. В тази ситуация кредитополучателят, който плаща ипотечния заем при фиксирана лихва, може да избере да използва възможността за погасяване на заема при по-нисък лихвен процент. Рефинансирането от ипотека с променлив лихвен процент към ипотека с фиксиран лихвен процент е необходимо, ако лихвените проценти се увеличават и тенденцията се очаква да продължи за съществен период от време.

Рефинансирането е решение, което заслужава да се обмисли многостранно и внимателно. Ипотечното рефинансиране може да не е препоръчително за хора, които проявяват интерес да променят своето пребиваване. Рефинансирането може да е безразсъдно, ако съществуващата ипотека има санкции при предсрочно погасяване или ако заемът е близо до падежа. Отпускането на рефинансиране, което се отнася до рефинансиране за повече от текущия дълг, може да не е препоръчително, тъй като погасяването на заема може да се окаже тромаво.

kredit-byrz-300x63