Социално предприемачество

Знаете ли какво е социално предприемачество?

Програми на ЕС за финансиране:

– Европейски социален фонд (ЕСФ);

– Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

– Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD);

– Европейска програма за заетост и социални иновации, която включва:

  1. ПРОГРЕС;
  2. EURES;
  3. Микрофинансиране и социално предприемачество.

Ос на EaSI „Микрофинансиране и социално предприемачество“

„Микрофинансиране и социално предприемачество“ осъществяват подкрепа в следните две насоки:

– микрокредитиране на уязвими групи и микропредприятия;

– социално предприемачество.

Задачи:

– Увеличаване на достъп и присъствието на финансова помощ за уязвими групи, които се опитват да утилизират свой собствен бизнес или да регистрират малки предприятия.

– Създаване на институционален потенциал на доставчиците на кредитиране.

– Подпомагане на развитието на социални предприятия, по-специално чрез предоставяне на достъп до финансиране.

Микрофинансиране

Гаранция по Програмата на ЕС за заетост и социални иновации (EaSI)

Чрез гаранцията по EaSI 96 млн. евро вече са достъпни за заинтересовани доставчици на микрокредитиране и социални предприятия. Това ще даде възможност на тези доставчици и инвеститорите в социални предприятия да предоставят услугите си на предприемачи, които иначе не биха финансирали поради съображения, свързани с риска. Комисията упълномощи Европейския инвестиционен фонд да прилага гаранцията по EaSI.

Кандидатстването за гаранции по EaSI (преки или насрещни гаранции) става чрез отговор на покана за изразяване на интерес, публикувана на уебсайта на Европейския инвестиционен фонд.

Изграждане на капацитет в рамките на EaSI

16 млн. евро са достъпни чрез компонента на EaSI в областта на инвестициите за изграждане на капацитет. Неговата цел е изграждане на институционален капацитет на подбрани финансови посредници, които все още не са постигнали устойчивост или се нуждаят от рисков капитал, за да бъдат растежът и развитието им устойчиви. Той включва собствен капитал, а в изключителни случаи — заеми. Комисията упълномощи Европейския инвестиционен фонд да прилага компонента на EaSI в областта на инвестициите за изграждане на капацитет.

Кандидатстването за средства по компонента става чрез отговор на покана за изразяване на интерес, публикувана на уебсайта на Европейския инвестиционен фонд.

Кой може да участва?

  • Държавите от ЕС;
  • държавите от ЕИП — в съответствие със споразумението за ЕИП — и държавите, членуващи в ЕАСТ;
  • страните кандидатки и страните потенциални кандидатки за членство в ЕС— в съответствие с рамковите споразумения, сключени с тях.

Европейската комисия не финансира пряко предприемачи или социални предприятия, но дава възможност на избрани доставчици на микрокредити и инвеститори в социални предприятия в ЕС да увеличат кредитирането.

За финансиране могат да кандидатстват обществени и частни органи на национално, регионално или местно равнище, предоставящи микрокредити за физически лица и микропредприятия и/или финансиране за социални предприятия в тези страни.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.