Потребителски кредит – коя банка?

Коя банка предлага най-изгодните потребителски кредити?

Тази публикация ще се опита да отговори на въпросите свързани с потребителски кредит – коя банка е най-добра и предлага най-изгодни условия. Ето и списък с банките с най-атрактивни оферти по отношение заемите, теглени от частни лица.

  • Банка ДСК – Стандартен потребителски заем – опция за рефинансиране на потребителски заем, който се предлага българска или общоевропейска валута: до 35 000 лева или 17 500 евро, с период на погасяване до 10 години, кандидатстването става по електронен път или от офис на Банката. Тя не изисква от клиентите да упоменават за какво са използвали финансирането, няма максимална възраст за одобрение, съществува гратисен срок до 3 месеца, през който потребителите могат да използват преференциални лихвени нива, ако се възползват от текуща програма на дружеството и няма нужда да декларират доходите си, ако ги получават чрез сметка в Банката. В зависимост от заявения размер, могат да бъдат изискани един или повече поръчители. Относно таксите, Банката обявява публично своите тарифи.
  • УниКредит Булбанк – Финансовата организация предлага потребителски заем в българска или общоевропейска валута на стойност от 150 до 75 000 лв. Погасителният период е до 10 г., а единствения необходим документ е валиден документ за самоличност. Одобрението става до 2 часа и не е необходимо обезпечение. Потребителите могат да изпратят своята заявка по електронен път, по телефона или в клон на Банката. Лихвеният процент, който може да бъде променлив или непроменлив, се определя от сумата, за която се кандидатства и погасителния период, дали заплатата се получава чрез сметка в Банката, както и от осигурителния доход на потребителя.

 

  • Тексим банк – Банката предлага продукта потребителски заем на стойност между 500 и 50 000 лв. с опция за рефинансиране, погасителен период до 10 г., изпращане на отговор за положително становище до 2 ч., като заема се изплаща на равни вноски всеки месец. Лихвеният процент е изгоден и е променлив. Банката удържа веднъж такса за разглеждането на документите, но не начислява такса при по-ранно погасяване, създаване и управление на разплащателна средства или дебитна карта. За да получат кредит, гражданите следва да подадат декларация от службата и справка за техния лицето, което ще изпълнява функцията на поръчител. Банката има гъвкава политика и предлага множество продукти – заем с поръчител, заем с превод на работна заплата и комбиниран заем с поръчител и превод. Средствата се усвояват в деня, в който се сключва договора за кредит.
  • Първа Инвестиционна Банка – Кредиторът отпуска заеми на стойност до 50 000 лв. или техния еквивалент в общоевропейска валута при погасителен период до 10 години. Единственият необходим документ е за самоличност. Банката няма условие за обезпечение или поръчителство, но се взема предвид кредитната история при формиране на годишния лихвен процент. Не се удържа такса за разглеждане на документи. Сайтът разполага с електронен кредитен калкулатор.
  • Райфайзенбанк –  Заемодателят отпуска потребителски  заем – до 35 000 лв. с погасителен период за срок от 6 м. до 10 г. Този стандартен кредит може да се усвои в българска или европейска валута. Лихвите са изключително атрактивни и се правят намаления, ако клиентът получава заплатата си по сметка на Банката. Институцията предлага опция за рефинансиране. За кредити на стойност над 15 000 лв. има условие за поръчителство. Гражданите могат да подадат заявленията си по електронен път, по телефона или в клон на Банката. Заемодателят начислява такса при кандидатстване, но не удържа при предсрочно погасяване. Изплащането на заема става на равни вноски всеки месец, като може да стане и посредством банкомат. Сключва се застраховка „Живот плюс”, която може да покрие непредвидени негативни събития.
  • Пощенска банка – Тя отпуска стандартен потребителски заем с максимална сума до 40 000 лв. и погасителен срок до 10 г. Продуктът може да бъде в българска или европейска валута. Единственият документ, от който имат нужда гражданите е лична карта. Институцията изготвя положително становище само за 2 ч. Предлага се опция за спешно получаване на средствата до 1 ч. след сключване на договора за заем. За гражданите, които получават работната си заплата на сметка в Банката се предвиждат намаления и специални условия. Клиентите на кредитора могат да използват онлайн кредитния калкулатор, който се намира на сайта. Кредитът се изплаща на равни или намаляващи вноски всеки месец, в зависимост от доходите на потребителя. Банката разполага с гъвкава програма „Защита на плащанията” при безработица, временна нетрудоспособност, продължителен болничен и други финансови неблагополучия.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.