Погасителен план на заем

Какво е погасителен план на заем?

При избора на заем човек следва да изчете внимателно всички условия. На база какъв е вида на заема, предназначението му и доходите на потребителя, може да се реши да се изтегли заем в чуждестранна валута, в определен погасителен период и с даден размер. Някои финансови организации предлагат още разнообразни опции за гратисен период, варианти на застраховане и други възможности.

От тук потребителите могат да кандидатстват за предпочитаните от тях кредити в левове или чуждестранна валута:

От съществено значение е да се планират специфичните особености при погасяването на всеки отделен заем. Важно е да се предвиди какъв ще бъде ГПР, който се състои не само от лихвата, но и от всички останали такси и комисионни. Другият важен фактор е погасителния план, тъй като от него зависи как ще се разпредели в целия погасителен период целия размер по кредита. Независимо какъв е вида на заема, съществуват две опции за погасяването му – чрез равни, т.н. анюитетни или чрез намаляващи месечни вноски

Добре е да има точно и ясно разбиране за това какво представляват дефинициите на месечна вноска и падеж по заем.

Месечната вноска е сумата, която следва да се внася от клиента по заема. Тя се калкулира на база вноска по главницата и лихвата, като фактор тук е избрания от потребителя погасителен план. Тази вноска се се дължи на месечна база, като следва да се внесе в институцията на посочена от потребителя дата, посочена в договора и наречена дата на падеж.

Когато човек се опитва да погаси задължението си с по-нисък краен размер и се стреми заема да бъде с минимално оскъпяване, може да се заложи на погасителен план с намаляващи месечни вноски. В този случай, е добре първо да се увери, че неговите приходи ще са достатъчно високи за да покрие първите няколко вноски, които ще са чувствително по-големи, най-вече, когато заема е за по-голям размер.

Така че е от основно значение потребителят да се съобрази с реалните си възможности за погасяване и ако не се чувства уверен коя е най-добрата за неговите нужди опция – да потърси услугите на консултант в избраната от него организация, който да му обясни по-детайлно ситуацията.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.