Кредит срещу субсидии

Кредит срещу субсидии

УниКредит Булбанк отпуска заеми срещу обезпечение на финансирането. Те са предназначени за фермери и са с подкрепата на Общата селскостопанска политика и нейните мерки и схеми. Една от тях е Схемата за единно плащане на площ.

Съществуват няколко типа субсидии, които могат да бъдат отпуснати:

– Заеми за оборотни средства със срочен план на погасяване;

– Револвиращи заеми;

– Овърдрафти.

Предимствата на тези кредити са следните:

– Осъществяват бърз и лесен достъп до субсидиране;

– Гарантират средства за оборотни нужди специално за селскостопански цели;

– За залог се изискват вземания върху очакваното финансиране.

Размер на заема:

– До 100% от общия размер на одобреното финансиране, съгласно Удостоверение по образец, което се издава от Държавен фонд „Земеделие“;

– Подаването на заявката става след подаване на Заявление за субсидия, въз основа на по-малкия от следните два размера:

1) Размер на очакваното подпомагане, въз основа на изпратената кандидатура;

2) Размер на изплатеното през изтеклата година подпомагане

Валута:

Лева

Погасителен период:

До 30 юни на годината, следваща внасянето на кандидатурата от селскостопанския производител пред Държавен Фонд „Земеделие“.

Залог:

– Залог на вземане върху финансовата помощ, която гражданинът желае да му бъде отпусната;

– Запис на заповед за големината на главницата и предвидените лихви;

– Допълнителен залог при нужда.

Кой може да кандидатства за такъв вид кредити?

Предприемачи, занимаващи се със селско стопанство, които имат право на субсидии чрез Държавен Фонд „Земеделие“ по предвидената програма на Общата селскостопанска политика.

Каква трябва да бъде минималната големина на стопанството?

Земеделското стопанство минимално е определено да бъде 0.5 хектара за трайни насаждения и 1 хектар за други земеделски култури, като минималната големина на всеки парцел в стопанството трябва да бъде от порядъка на 0.1 хектара.

Условия за кандидатстване:

Земеделците, може да кандидатстват за заем след:

– Внасяне на своите кандидатури за субсидия в ДФ „Земеделие“;

– Издаване на Удостоверение по образец от Държавен Фонд „Земеделие“.

Конкретни насоки и пакет от документи за подаване на заявление по мерките и схемите на Общата селскостопанска политика могат да се видят по-детайлно от гражданите на сайта на Държавен фонд „Земеделие“.

Повече информация за процедурите по възможностите за финансиране може да се намери на официалния сайта на Министерство на земеделието и храните.

Кредит срещу субсидии

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.