Кредит срещу застраховка живот

Кредит срещу застраховка живот

Застраховането на кредита като форма на кредитно обезпечение не е масово разпространена в България. В развитите страни застраховането е най-често допълнително или частично обезпечение на кредитите и то не за задълженията на конкретен кредитополучател и в полза на определен кредитор, а за които и да са страни по кредитна сделка, които удовлетворяват определени общи условия на застрахователя. Обикновено последният е държавна или държавно-частна застрахователна институция, която застраховка до определен размер експортни кредити  на местни производители и износители. Застраховането в експортното кредитиране е държавна политика, прилагано от повечето развити страни с цел стимулиране на определен стопански отрасъл, чрез облекчаване на достъпа на производителите до кредитни ресурси.

По своя характер, застрахователния договор, сключен срещу кредитен риск, не се отличава от вече описаната банкова гаранция. Единственото съществено различие е, че застрахователят не приема обезпечение за приетия от него алеаторен ангажимент. Принципът на покритието на риска е съвсем различен и се основава на Закона за големите чиса и други статистически и математически методи за определяне на вероятносттта  от настъпването му.

Застрахованият или третото лице, което сключва договора в негова полза, изплаща застрахователни премии, които не са възнаграждение на застрахователя, а служат за образуването на застрахователен фонд за покртие на задълженията му по застрахователните събития, които трябва да настъпят според статистическите изчисления.

От изложеното в публикацията става ясно, че застрахването на кредити категорично не може да се квалифицира като кредитна сделка, независим че косвено гарантира платежоспособността на кредитополучателя чрез застраховката на кредитния риск.

В някои от формите си като кредит на купувача или проектно финансиране, кредитирането, обезпечено със застраховка от държавна институция, е типична марктингова техника, насочена към овладяването на нови чуждестранни пазари със средства на финансовия инженеринг.

Кредит срещу застраховка живот

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.