Кредит за рефинансиране

Кредит за рефинансиране на задължения

Кредитните институции отпускат финансови средства за окончателно погасяване на кредити, отпуснати от други банки. Процесът по рефинансиране предлага на гражданите да променят реда, по който погасяват своите вземания. Обикновено се търси един или съвкупност от няколко резултата, които са:

1) Поевтиняване на заема. Ефектът, който се цели е понижаване на лихвите и останалите разходи.

2) Оптимизиране на плащанията. Целта е повишаване или понижаване на погасителния период и/или вида на вноските.

3) Мениджмънт на валутния и лихвения риск по текущите кредити. Тук целта е превалутиране на задълженията и заместване с по-изгодни на начините образуване на лихвения процент.

Отличителен тип заем за рефинансиране е консолидирането на няколко кредита в един, без значение от вида им. Идеята е да се постигне по-голямо удобство при погасяването и крайната цена на сбора от задълженията.

Традиционно кредитните институции се нуждаят от писмена документация по кредитите, които ще бъдат рефинансирани. Документацията се създава от банката заемодател за наличните кредитни задължения. В нея се упоменават титуяра, остатъка от главницата, адреса на недвижимата собственост, обезпечението и номерана сметка, по която ще се отпусне одобрената за рефинансиране парична сума.

Значителен е броя на случаите, при които кредитът за рефинансиране се съчетава с предоставяне на допълнителен кредит в определен размер, който да послужи за посрещане на текущи нужди от потребителя.

Доста от банките вече предоставят преференции и намаления при отпускане на кредити за рефинансиране.

За да се получи максимално положителен резултат от процеса на рефинасиране на изтеглен заем, е препоръчително да се калкулират всички разходи, които обслужват процеса. Това могат да бъдат разходи по нотариус, жилищна оценка и застраховане на имота. Допълнителни разходи могат да бъдат и такива по закриване на старата и учредяване на новата ипотека и т.н.

 

Кредит за рефинансиране до 100 000 лв.

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.