Кредити за висше образование

Кредити / заеми/ за висше образование

През тази година следните банки сключват типов договор за отпускане на заеми на студенти и докторанти:

– ДСК;
– Първа Инвестиционна Банка;
– Райфайзенбанк;
– Юробанк.

Вижте всички компании, предлагащи частно кредитиране, и кандидатствайте директно за приоритетно разглеждане. Подайте искане и очаквайте обаждане за разрешаване на кредита и получаване на парите:

Заемът се отпуска и за чуждестранни граждани, които са от ЕС, Европейското икономическо пространство и конфедерация Швейцария. Цел на тази публикация, обаче е, да се проследят изискванията само за български студенти и докторанти.

Желаещите да кандидатстват за отпускане на заем трябва да са до 35 години, да се обучават в редовна форма за степен бакалавър, магистър или доктор в лицензирано държавно или частно висше учебно заведение. Учащият получава заем за обучението си, когато няма придобита същата степен, а когато учи паралелно две специалности – може да бъде одобрен за студентски заем само по едната специалност.

Споразумението за студентски заем с една от гореизброените търговски банки с финансовата подкрепа на държавата става с подаване на искова молба, придружена от копие от документ за самоличност и други документи, които банката може да изисква предвид типовия договор.

С искането за заем кредитоискателят трябва да представи документ, че е  приет за студент или докторант и има право да премине в следващ семестър, документ, че няма същата образователна или научна степен,  документ, че няма други заеми към финансови институции, декларация за икономическа свързаност и др. документи, които банката може да изиска.

Студентите и докторантите, които имат родителски права към деца, на които законово се водят родители, имат право на студентски заем за издръжка.

Максималният размер на кредита се изчислява индивидуално, като се взимат предвид семестриалните такси, които учащия ще трябва да плаща до края на следването си.

При кредит за издръжка на следващ висше или докторантура банките отпускат кредит в размер на минималната работна заплата умножена по месеците, в които учащия ще следва.

Лихвата, която учащите дължат е годишна, тя е гарантирано постоянна и непроменлива, и не може да бъде над седем процентни пункта.
Облага се с лихвен процент само усвоената част от заема.

Банките от този списък не налагат такси за предсрочно погасяване.

Всички те предвиждат гратисен период, едва след който започва да се изплащат главницата и лихвата.

Гратисният срок е времето от подписването на споразумението за заем до изтичане на една година от първата дата на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, а при докторантите – от датата, на която изтича определеният срок на докторантурата.

Учащите не плащат такси, комисионни и допълнителни разходи по отпускане и управляване на заема.

Кредотоискателите изплащат цялата сума на заема чрез анюитетни месечни плащания в интервал от 10 години, считано от момента, в който гратисния срок е приключил.

Промените, които могат да възникнат в бъдеще по Закона за кредитиране на студенти и докторанти или на типовия договор, са минимални и те не могат да допуснат големи разминавания с приетите вече условия на тези банки към учащите.

Кредити за висше образование

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

One thought on “Кредити за висше образование

Comments are closed.