Какво става с кредита при развод

Какво става с кредита при развод

Един от най-честите въпроси, които възникват при един евентуален развод, е какво се случва със заема и с имуществото, получено чрез него през съвместния живот на съпрузите.

Съществуват три режима в такива случаи. Първият е популярен като режим на разделност, вторият се характеризира с предварително подписване на брачен договор, който конкретизира имуществените отношения при евентуален развод и третия – като съпружеска имуществена общност (СИО).

Придобито недвижимо имущество по време на брака е в режим СИО, което означава, че имуществото е и на двамата. Другият важен фактор в тези случаи е, че средствата за посрещане на нуждите на съпрузите се разделят и отговорността е споделена, т. е. при евентуален заем задължението към кредитодателя е и на двамата съпрузи. Това значи, че искът на финансовата институция може да бъде адресиран към двамата или към всеки от тях поотделно.

След закупуване на жилището съпрузите са с равен дял, т. е. им се полага по 1/2 идеална част от имота. За кредиторите не е важно кой ще погасява вноските, стига това да се случва без пресрочие. В почти всички случаи се стига до учредяване на ипотека над жилището.

Спрямо семейния кодекс, СИО се прекратява и се появяват сериозни въпроси от рода на кой ще плаща заема, до какво ще се стигне при неплащане и при какви условия кредитодателя ще си вземе обратно имуществото.

На практика основното и най-важно нещо е да не се стигне до спиране на плащанията по заема, тъй като това може да доведе до вземане на имуществото от банката и до обявяването му на публичен търг за възстановяване на паричните задължения.

Банката не я касае какъв е личния и семеен статус на всеки един от кредитополучателите й, защо не може да продължи да плаща и какви промени възникват в живота му. Още една трудност се явява това, че в повечето случаи при развод по исков ред не се дели имуществото между двамата съпрузи. На практика това се прави в допълнително съдебно дело, при което става ясно в дела на кой от двамата съпрузи ще се възложи семейния дом. То може да се присъди на единия, като другия ще получи парична сума за своя дял или ще бъде облагодетелстван с друго жилище за сметка на отказа си от дела си от жилището.

Какво става с кредита при развод

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.