Какво е акцептен кредит?

Знаете ли какво е акцептен кредит?

Запознайте се с най-ефективните и динамични фирми за бързи заеми на кредитния пазар у нас. От тук можете директно да изпратите вашето искане за кредит до предпочитана от вас кредитна компания. Упълномощен служител на фирмата ще се свърже с вас, за да посочите как искате да получите желаната сума.

Акцептният кредит не представлява непосредствено заемане на пари, а на доверие, на кредитоспособност. Той по-скоро е вид гаранции, отколкото заем. Банката в случая продава своя подпис. При акцептния кредит банките акцептират теглени от техните клиенти менителници  и с това се задължават да изплатят менителницата на падежа, като те от своя страна изискват от клиентите си да предоставят необходимата сума преди падежа. При нормално развитие на операцията по акцептния кредит собствени средства на банките изобщо не участват в сделката.

След като клиента получи банковия акцепт, той има различни възможности да го използва:  да плати на кредиторите си чрез джиро на менителницата, да си набави средства в брой чрез сконтирането й, или да пусне документа на менителничния пазар.

Често клиента длъжник по менителницата изобщо не я получава на ръка, а я предоставя на длъжник по менителницата изобщо не я получава на ръка, а я предоставя на акцептиращата банка за сконтиране.

От гледна точка на менителничното право акцептиращата банка действително е главният длъжник по менителницата. От икономическа гледна точка обаче акцептният кредит предполага само евентуално задължение на банката, тъй като тя се явява на падежа като платец със собствените си средства само в случаите, когато кредитополучателят не е предоставил навреме необходимата сума. Такива случаи на практика се явяват много редки, тъй като банките отпускат акцептни кредити само на клиенти с безукорен бонитет.

Какво е акцептен кредит?

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.