Какво е менителница?

Интересувате ли се какво е менителница?
 МЕНИТЕЛНИЦА е писмено нареждане с определена законна форма на едно лице — издател или трасант до друго лице — платец, трасат или акцептант, да плати определена сума пари или непосредствено на трето лице поемател, ремитент  или бенефициент, или на негова заповед. Законоустановените реквизити на М. са: наименованието „менителница”; безусловно нареждане да се плати определена сума; името на лицето, което трябва да плати (трасата); падеж или срок на плащане; местоплащане; името на лицето, на което или на заповедта на което трябва да се плати (ремитент, бенефициент); дата и място на издаване; подпис на издателя (трасант). М. на заповед може да се прехвърля чрез джиро (вж. Джирант и Джиратар). М. се представя на платеца (акцептант, трасат), който с подписа си трябва да изяви готовността си да извърши плащането.

Какво е менителница?

krediti-online