Ипотечен кредит

Ипотечен заем / кредит

Societe Generale Експресбанк предлага потребителски кредит срещу ипотекиране на недвижима собственост. Т. нар. ипотечен кредит дава възможност на гражданите да получат заем в размер, по-голям от този на традиционните потребителски заеми с дълъг погасителен период (до 20 г.), като паричното задължение се обезпечава чрез пазарната цена на недвижимата собственост, която се ипотекира.

Най-важните приоритети са:

  • Не се предвижда крайна сума на потребителския заем, тъй като се определя само от жилищната оценка на недвижимото имущество.
  • Периодът на погасяване е дългосрочен – до 20 г.
  • Цялостният процес по отпускане размера на кредита е максимално улеснен.
  • Лихвеният процент и оскъпяващите разходи са ясно регламентирани и гарантират прозрачност.
  • Минималната сума, за която може да се кандидатства е 5 000 лв. или техния еквивалент в евро.
  • Максималната сума се определя от пазарната цена на недвижимото имущество, посочен от лицензиран жилищен оценител на банката.
  • Този ипотечен заем се отпуска във валута по избор на потребителя – лева или евро.
  • Ипотечният кредит е с фиксирана лихва за първите 120 месеца.
  • Годишната лихва е фиксирана на 5,80%в лева за първите 120 месеца.
  • Годишната лихва е променлива и се равнява на 5,80%  в лева за останалия период до крайния срок на погасяване.

За да онагледим ще използваме пример за потребителски кредит с ипотека на стойност 75 000 лева за 20 години с фиксирана лихва за първите 120 месеца и променлива лихва за останалия период на погасяване на задължението.

Годишният процент на разходите се предвижда да бъде 6,61%, ако заема е в българска валута.

Месечната вноска се равнява на 548,20 лева.

Месечните равни вноски ще бъдат 240.

Клиентът ще дължи общо 133 044,91 лева.

Без такса за одобрение.

Месечната такса за обслужването на разплащателната сметка на клиента е 1,79 лева.

Банката предвижда, също така, такса за жилищната оценка на имота от одобрения от нея оценител, която е 110 лева.

Държавната такса за вписване на ипотеката в държавния регистър е в размер на 75 лева.

Потребителя трябва да си направи застраховка „Живот”, която ще му струва около 4 072,82 лева.

Клиентът трябва да направи и застраховка „Имущество“, която възлиза около 864,05 лева.

Ипотечният кредит и променливата лихва в лева за целия погасителен период

– на 5,35% се изчислява  променливата годишна лихва в лева.

Нека направим и едни пример за кредит 75 000 лева, със срок на погасяване до 20 г. с променлива лихва за целия период на задължението.

Годишният процент на разходите нека бъде 6,13% за българска валута.

Променлив годишен лихвен процент ще се равнява на 5,35 % в бг лева.

Месечна вноска ще се изчислява на 528,71 лева.

Клиентът ще трябва да внесе 240 месечни вноски.

Крайната дължима сума ще бъде 128 356,71 лева.

Банката не начислява такси при одобрение на клиентите.

Месечна такса за обслужването на разплащателна сметка от банката ще се равнява на 1,79 лева.

Таксата за жилищната оценка на недвижимото имущество се предвижда да бъде 110 лева.

Държавна такса за вписване на ипотекирания имот е 75 лева.

Застраховка „Живот” е на стойност 4025,85 лева.

Застраховка „Имущество“ е приблизително  853,65 лева.

 

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.