Ипотечен кредит с поръчител

Интересувате ли се от ипотечен кредит с поръчител

Поръчителите са лицата, които са отговорни за кредитополучателите докато задължението не бъде изпълнено и отношенията кредитор-длъжник не бъда изчистени докрай. Тяхната роля е да поемат отговорност и при реструктурирането на заема без да е нужно изричното им съгласие за него.

Традиционно клаузата, която се съставлява в споразумението за ипотечен кредит с поръчител, е допълнителното съгласие на поръчителя, кредитодателят служебно да начислява суми от трудовото му възнаграждение в някакъв размер (обикновено до 1/2 от трудовото възнаграждение), до крайното изплащане на заема. Банката има правното основание да удържа суми, ако потребителя не е внесъл две месечни вноски по главницата и/или лихвите.

На основание сключения договор за заем, финансовата организация може да блокира сметките на поръчителя, без значение дали са в лева или друга валута и да изземе автоматично тези пари по служебен път, за да покрие дължимите вноски на клиента по кредита

Често потребителите се питат какви мерки може да вземе поръчителя, за да компенсира загубите си по отношение на длъжника, в чието кредит изпълнява функцията на поръчител.

Според закона попечителят има право на 2 правни иска – личен/обратен и такъв на удовлетворения заемодател (суброгаторен иск).

За личният иск лицето се нуждае от:

– Предварително изплащане на кредита на длъжника от лицето, вписано в договора като поръчител;

– Редовно плащане на вноските по погасяване на задължението;

– Предварително информиране на кредитополучателя от поръчителя за погасяването на дълга. Когато титулярът на заема внася вноските си преди информирането от поръчителя, последният губи право на обратен иск. Благодарение на този иск поръчителят може да иска от титуляра на кредита главница, разходи, лихви и щети.

Член146, ал.1 от Закона за задълженията и договорите при т. нар. иск на удовлетворения заемодател с погасяването на задължението, поръчителят встъпва в правата на заемодателя, които той има спрямо титуляра по кредита. Ефектът на суброгацията е спрямо титулярът и защитава интереса на поръчителя, включвайки всички възможни привилегии по кредита.

Предявяването на суброгаторен иск е възможно само в случаите, ако поръчителят е невъзможно на предяви обратен иск.

Ипотечен кредит с поръчител

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.