Ипотечен кредит срещу обезпечение

Търсите ипотечен кредит срещу обезпечение?

Най-важният елемент на банковия кредит е кредитното обезпечение. Дефиницията за обезпечение е посочена в т. 10 от допълнителните разпоредби на наредба Номер 9 на БНБ. Според нея кредитното обезпечение е всяко поръчителство, гаранция, ипотека, залог или изявление, даващо възможност при непогасяване от страна на длъжника дължимата сума да се събере от поръчителя, гаранта, изявителя или чрез продажба на заложеното или ипотекирано имущество. Кредитното обезпечение е достатъчно и реално и има огромно значение при класификацията на кредитите и образуването на задължителните специални резерви (законови провизии) от банките. Като редовни кредити се класифицират само тези, които са добре обезпечени или са гарантирани напълно от лице, което е безупречен платец. За да бъде квалифициран като такъв, гарантът трябва да отговаря на някое от условията по горе посочената Наредба, където се съдържа определението на безупречен платец.

Ипотечен кредит с обезпечение на недвижим имот

  • Вноски: от 12 до 60 месечни вноски
  • Предварително одобрение до 24 часа

Ипотечен кредит срещу обезпечение до 200 000 лв.

При личните обезпечения, главното внимание е към гаранта, тъй като той обезпечава интересите на кредитора като втори резервен държавник. Банковата гаранция се отличава от поръчитеството по това, че не е договор допълващ главната сделка. Тя е задължение на гаранта да изплати на бенефициента определена сума при настъпването на гарантирания случай (събитие или обстоятелство) Едва определянето на събитието или обстоятелството като неизпълнение на определени задължения, произтичащи от главния договор, я обвързва с него. Гаранция е всяко писмено изявление на определено лице, което поражда задължение за плащане на вземане на банката към трето лице (длъжник) при условията и в сроковете, при които вземането става дължимо и изискуемо спрямо длъжника, както и всяко задължение на гаранта да плати, в полза на банката, в случай, че длъжникът не изпълни задължението си. Ипотечен кредит срещу обезпечение

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.