Ипотечен кредит за гараж

Търсите ипотечен кредит за гараж?

Вижте топ кредитните компании,  отпускащи ипотечен кредит за гараж на индивидуални потребители и фирми. Изпратете искането си за заем директно и ще получите предимство при разглеждането на документите. Оторизирано лице от избраната от вас фирма ще се свърже с вас и ще ви съобщи дали сте одобрени.

Отпусканите заеми на индивидуални потребители, които се одобряват на база учредяване на ипотека върху недвижима собственост, представляват дългосрочно финансиране при изгоден и нисък лихвен процент.

Условно те се разделят на:

– нецелеви заеми за посрещане на текущи нужди.

Първата категория се отпускат на кредитоискателите с конкретно предназначение, а при втората категория банката не проявява интерес с каква цел се търси кредита и как ще се разходват усвоените средства от него

Целевите ипотечни заеми представляват кредити за покупка се отнася до закупуването на гаражи, офиси, ателиета, апартаменти, къщи, парцели в зони с регулация, магазини и други недвижими имоти. Получаването на собственост става чрез жилищен кредит, както за закупуване на вече построена недвижима собственост, така и за закупуване на постройка по време на строителни дейности. Този потребителски ипотечен заем в случай, че въпросния имот все още се строи, кредита се отпуска на траншове, въз основа на предварително сключен договор.

Банката учредява ипотека върху предложеното от клиента недвижимо имущество, което се купува, благодарение на отпуснатия заем или друго имущество, притежание на лицето или на трето лице.

Големината на отпуснатия заем се определя от:

  1. Стойността на сключената сделка. Цената за закупуване на собствеността се договаря предварително с писмено споразумение, като банките у нас на практика субсидират около 80-1000% от общата стойност при такива сделки.
  2. Пазарната цена на недвижимата собственост, която играе роля на обезпечение. Пазарната оценка се извършва обикновено от сертифицирани оценители експерти, които представляват банката или легитимна фирма. Съотношението на финансирането, т.е. размера на заема към размера на пазарното оценяване могат да бъдат в интервала от 50 до 90% и е строго индивидуално, въз основа на възприетата практика от всяка банка. Колко точно ще бъде финансирането зависи в най-голяма степен от начина на построяване и локацията на недвижимата собственост.
  1. Приходите на лицето. Всяка банка има свои изисквания към доходите на клиентите, които се свързват с остатъчния доход на семейството или приемане на доходи от допълнителни източници. Небанковите финансови институции у нас отпускат подобен род кредити и без доказване на платежоспособност, но лихвения процент при тях е по-висок.
  1. Най-големият размер на заема се определя въз основа политиката на банката. По-голямата част от банковите институции у нас нямат лимит на жилищните кредити, ако потребителите отговарят на критериите им за доходи и ако пазарното оценяване на собствеността е задоволително обезпечение към заема, за който се кандидатства. Друга част от банките имат фиксиран максимален размер, който е различен за всяка кредитна организация. Той може да бъде 300 000 лв., например.

Оптимално дългият погасителен период на този вид заеми в отделните банкови учреждения е различен, но обикновено е между 20 и 35 год. Банките имат и изисквания, относно възрастта на гражданите. Лицата, които кандидатстват за жилищен кредит не бива да са на повече от 60-70 год., в периода, в който изплащат заема.

Ипотечен кредит за гараж

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.