Източник на кредитиране

Източник на кредитиране

Когато става въпрос за банков акцептен източник на кредитиране, банката не поема гаранция, а акцептира заповедна ценна книга, наречена менителница. По ефекта си тя е аналогична на банковата гаранция. Банката поема неотменим ангажимент да плати за задължения та на клиента си при теглене на менителницата срещу нея. Ситуацията, при която възниква необходимостта от ползването на акцептен източник на кредитиране се обуславя от няколко предпоставки:

-продавачът изисква от купувача плащане чрез документално инкасо или при условията на открита сметка, но на малки суми и не на кредит;

-купувачът очаква да получи първите парични постъпления от препродажбата на стоките, след изтичане за срока на плащане към продавача. За финансирането през помеждутъчния период между падежа на неговите задълженя и постъпленията от продажбата, купувача ползва така наречения източник на финансиран.

Това означава, че купувачът залага в оборот предоставените му стоки като обезпечение пред банката. В случай, че документите за собственост са все още у продавача, може да се ползва възможността за учредяване на залог за чуждо задължение. При откриване на акцептен източник на кредитиране практиката на западноевропейските страни е възприела специфична форма на договора – т. нар. ипотечно писмо или доверителна разписка.

Източник на кредитиране

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.