Закон за ипотечните кредити

Интересувате ли се от закон за ипотечните кредити?

Законът описва разпоредби за по-голяма осведоменост на гражданите във връзка с финансовите продукти, които кредитните доставчици предлагат.

Със Закона за ипотечните кредити в българската законодателна рамка се включват условията на директива на ЕС, която се стреми към ефективно регулиране на Еврозоната, спомагащо за развиване на по-ясен, резултатен и конкурентноспособен пазар на ипотечни заеми.

Европейската директива цели да се утилизира качествена закрила на страните на тази ниша от финансовия пазар, както за гражданите, така и за кредиторите. Европейския нормативен документ се опитва да скъси дистанцията в законодателната рамка между страните от ЕС и да улесни трансграничното предоставяне на кредити в среда на финансова стабилност, сигурност и високо потребителско доверие.

Законът за кредитите се отнася главно до две групи заеми – обезпечените кредити, където ролята на материален залог се изпълнява от ипотекирано недвижимо имущество и заемите, насочени към придобиване или съхраняване на вещно право върху недвижим имот.
Законът за кредитите за недвижими имоти стана повод за затягане на цялостния процес по оценяване на способността на кредитопотребителите да теглят и погасяват ипотечни кредити.
Този закон се отнася и до кредитите за ремонтни дейности, в случаите, когато ги обезпечава ипотека на имот.

Законът се прилага и по отношение на заемите с цел ремонт, ако са обезпечени с ипотека.

По думи на създателите на проектозакона, най-важни са параграфите за по-висока информираност на гражданите.

Предоставя се още конкретизирана уредба на данните, която кредитните институции и посредници се задължават да предлагат преди подписване на споразуменията за кредити. Това касае рекламата, общите данни, поддоговорните данни, допълнителните данни за финансовите институции, обяснения, услугите по придружаване в комуникацията потребител-кредитор.

Според закона, се завишават изисквания за кредитно оценяване на клиентите. Законът описва, също така, детайлно регламента за калкулиране на ГПР, базирани с индивидуалните особености на ипотечните заеми.

Идентифицират се органите на реда, които носят отговорност за стриктното осъществяване на практика на тези условия към кредитните институции.

Мониторингът по съобразяването с условията в сферата на протекцията на интересите на гражданите се възлага на Комисията за защита на потребителите.

БНБ се припознава като контролен орган, съблюдаваща спазването на условията за професионализъм и умения на служителите на кредитните институции, за оценяване на кредитната способност на гражданите, за възнагражденията на служителите в кредитните институции, както и осъществяване на достъп до финансовия пазар на кредитните доставчици чрез действащия регистрационен режим.

Закон за ипотечните кредити

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

One thought on “Закон за ипотечните кредити

Comments are closed.