Видове лихви

Интересувате ли се от видовете лихви?

Видовете лихви се определят по няколко критерия. Лихвите биват дебиторни и кредиторни в зависимост от това дали се начисляват по сметки с дебитен или кредитен остатък. Когато банка отпуска кредит, тя начислява дебиторна лихва по сметката, отчитаща кредита, а когато приема влогове или депозити, начислява кредиторна лихва по влоговата сметка. Ако лихвата се начислява и заплаща в началото на заемния период, тя е антиципативна, а ако се заплаща в края на този период (на падежа на заема) лихвата е декурзивна.

В зависимост от начина на изчисляването лихвите биват прости и сложни. Простата лихва се изплаща на определена дата, без да се прибавя към главницата.

Сложната лихва се прибавя в края на всеки период към главницата, така чс за слсдващия период се изчислява върху нарасналата сума с лихвите от предходните периоди.

 

1. Според срока на кредита:

— краткосрочни (до 1 година);

— средносрочни (от 1 до 3 или 5 години);

— дългосрочни (над 5 години).

2. Според обезпечение на кредита: — непокрити (необезпечени, персонални, бланко кредити). Покрити (обезпечени) кредити.

З. Според седалището на кредитора и длъжника:

– вътрешни кредити;

– външни (международни) кредити.

4. Според кредитора:

– банкови кредити;

– публични кредити.

5. Според целта на кредита (според кредитируемия обект):

– консумативни кредити;

– производствени кредити;

-кредити за оборотни средства;

– инвестиционни кредити;

– сезонни кредити;

– менителнични кредити;

– кредит по вноса;

– кредити по износа.

6. Според формата на предоставяне на кредита:

— в налични пари (включително безкасово);

— като гаранции, поръчителства и ангажименти за плащане.

Видове лихви

Кредит до 300 лв. Кредит до 400 лв.
Кредит до 500 лв. Кредит до 600 лв.
Кредит до 800 лв. Кредит до 1 000 лв.
Кредит до 1 200 лв. Кредит до 1 500 лв.
Кредит до 2 000 лв. Кредит до 3 000 лв.
Кредит до 4 000 лв. Кредит до 5 000 лв.
Кредит до 20 000 лв. Кредит до 30 000 лв.

 

One thought on “Видове лихви

Comments are closed.