Какво е банкова гаранция?

Интересувате ли се какво е банкова гаранция?

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ е поето писмено задължение от банка да извърши плащане при първо поискване на бенефициента  по гаранцията при определени условия и в рамките на договорен срок. Банкова гаранция се издава, за да се подсигури плащането в полза на бенефициента или той да се обезщети, ако длъжникът не изпълни или изпълни лошо задълженията си. Банкова гаранция се издава за обезпечаване на сделки по търгове, за митнически плащания, при морски аварии, при компенсационни  и консигнационни сделки, сделки на ишлеме, за връщане на аванс, за добро изпълнение на доставка, на липсващи акредитивни документи и др.

Какво е банкова гаранция?

krediti-online