Лихвен процент

Лихвените проценти са много важни за финансовата система, банковата система и икономиката като цяло. В момента в България тече реформа, която да осъвремени и да направи по-добре организирани отделните елементи, за да се обединят в една цялостна и ефективно работеща икономика, адекватна на динамитата в другите държави.

И за кредитоискателите и за хората с депозити е важна не само номиналния паричен размер, но и колко продукти, услуги и т.н. могат да се платят с него. Това експертите наричат парична покупателна способност. На практика тя постепенно се понижава с течение на времето, тъй като цените растат поради инфлацията. Ако вземем предвид инфлацията, ще видим реалната стойност на заема и реалната доходност на депозита. Може да се изрази с формулата:

Реален лихвен процент = номинален лихвен процент – инфлация

 

Основен лихвен процент (ОЛП) 

БНБ обявява основния лихвен процент (ОЛП) за конкретен период. Този период обхваща един календарен месец. Размерът на ОЛП е в сила от пъвата до последната дата на съответния месец и е равна на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс за работните дни на предходния месец.

ОЛП се основава на бройна конвенция “реален брой изминали дни/360”. Форматът на основния лихвен процент е с 2 знака след десетичната запетая.

 

Референтен лихвен процент (РЛП)

Бенчмарковете за лихвени проценти се наричат референтни лихвени проценти или просто лихвен бенчмарк. Те се актуализират непрекъснато и са публично достъпни. Те са ефективен начин за калкулиране на видове финансови операции като ипотеки, банкови овърдрафти и др. Референтните лихвени проценти се определелят от независим орган, обикновено за да представят разходите по кредитите на отделни пазари. Например те могат да отразяват колко струва на банките да заемат една от друга. Като алтернатива могат да отразяват колко струва банките да получат средства от други източници, като пенсионни фондове, застрахователни дружества и фондове на паричния пазар. Референтните лихвени проценти се използват и в по-сложни финансови сделки, като например емитирането на ценни книжа с променливи лихвени проценти, опции, форуърдни договори и суапове.

 

Номинален и реален лихвен процент 

Финансистите разграничават „номинални“ и „реални“ лихвени проценти. Номиналният лихвен процент е този, който на практика се плаща. Това е сумата, която хората, които купуват жилища, плащат по ипотеките си и който спестителите получават от своите депозити.  е процентът, който фактически се договаря и заплаща. Например това е лихвеният процент, който собствениците на жилища плащат по ипотеките си, или който спестителите получават по депозитите си. Кредитополучателите заплащат номиналната лихва, а спестителите я получават.

 

Ефективен лихвен процент (ЕЛП)

Ефективният лихвен процент е цената на парите, тоест това е паричната стойност, която трябва да се покрие за използване на определен финансов размер за конкретен период, като например за един кредит. ЕЛП хомогенизира номиналния лихвен процент за периода, в който се погасяват вноските.

 

Годишен лихвен процент (ГПР)

Наложена от директивите на Европейския съюз на всички държави-членки, тази финансова концепция е задължително да бъде включена в офертите на институциите кредитори и то на видимо място. Всъщност ГПР не е нищо повече от индикатор, който включва всички разходи по даден заем, където освен лихвения процент са представени и други елементи (като комисионни, такси и застраховки), които съставляват целия заем. Това е начин клиентът да изчисли цената на заема, като по този начин може да направи точно разграничение между няколко оферти, като избере най-изгодната за него. Като цяло, всяка комисионна, скрита от клиента, може да бъде много лесно идентифицирана, като се има предвид, че ГПР означава, в съкратена форма, резултата от размера на комисионните, начислени от институцията и размера на лихвите, начислени от нея за определен период от време (седмица, месец, тримесечие, полугодие, година).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *