Какво е ин бонис?

Интересувате ли се какво е ин бонис? ИН БОНИС е израз, употребяван, когато се дава добра оценка на стопанското и финансовото положение на дадена фирма или банка. Какво е ин бонис?

Какво е банкова гаранция?

Интересувате ли се какво е банкова гаранция? БАНКОВА ГАРАНЦИЯ е поето писмено задължение от банка да извърши плащане при първо поискване на бенефициента  по гаранцията при определени условия и в рамките на договорен срок. Банкова гаранция се издава, за да се подсигури плащането в полза на бенефициента или той да

Виж

Какво е джойнт венчър?

Интересувате ли се какво е джойнт венчър? ДЖОЙНТ ВЕНЧЪР е съвместно мероприятие със стопанска цел между партньори от две страни. Партньорите получават част от продукцията на предприятието или суми от реализацията и носят съответна част от рисковете и отговорностите съгласно договора между тях. Какво е джойнт венчър?

Какво е джирант (индосант)?

Интересувате ли се какво е джирант (индосант)? ДЖИРАНТ (ИНДОСАНТ) е законен носител на вземане по менителничен ефект, който прехвърля правата си по него върху друго лице и поема солидарна отговорност за изплащане на сумата към следващите кредитори. Какво е джирант (индосант)?

Какво е инкасо?

Интересувате ли се какво е инкасо? ИНКАСО е банкова операция, при която банката събира сума от пари по нареждане на едно лице кредитор от друго лице длъжник. Какво е инкасо?

Какво е менителница?

Beautiful young woman writing something in her note pad , isolated

Интересувате ли се какво е менителница? МЕНИТЕЛНИЦА е писмено нареждане с определена законна форма на едно лице — издател или трасант до друго лице — платец, трасат или акцептант, да плати определена сума пари или непосредствено на трето лице поемател, ремитент  или бенефициент, или на негова заповед. Законоустановените реквизити на М.

Виж

Какво е неустойка?

Интересувате ли се какво е неустойка? НЕУСТОЙКА е парична сума, определена в договор или в нормативен акт, която един от контрагентите по сделка трябва да плати на другия, ако не изпълни или не изпълни добре определените в договора задължения. Какво е неустойка?

Какво е непотвърден акредитив?

lupa-1-1-640x360

Интересувате ли се какво е непотвърден акредетив? НЕПОТВЪРДЕН АКРЕДИТИВ е документарен акредитив, който е авизиран на бенефициента от банката в неговата страна, без тази банка да поема ангажимент към бенефициента да изплати акредитивната сума срещу представените стоковоразпоредителни документи. Какво е непотвърден акредитив?

Какво е настро?

Интересувате ли се какво е настро? НАСТРО — „наша сметка при тях” е сметка на стопанска организация или банка, която се води от други организации или банки. Какво е настро?

Какво е номинална стойност?

Интересувате ли се какво е номинална стойност? Номинална стойност е стойността, отбелязана върху банкноти, монети и ценни книжа. Какво е номинална стойност?