Какво е БИК (Bull)?

Интересувате ли се какво е БИК (Bull)?   „БИК” (Bull) — в борсовия жаргон — участник в спекулативна борсова операция, който разчита на повишаване на курса на котираните ценни книжа, валути и борсови стоки. Какво е БИК (Bull)?

Какво е бариран чек?

Интересувате ли се какво е бариран чек? БАРИРАН ЧЕК — чек , който не може да се изплаща в брой, а сумата по него може да се минава само по сметка. Бариран чек се обозначава с две напречни успоредни линии на лицевата страна на чека. Използва се, за да се

Виж

Какво е иконимическа полица?

Интересувате ли се какво е иконимическа полица ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИЦА – запис на заповед, издаван без да е налице реално задължение на издателя към бенефициента, само за да може последният да получи пари от банка чрез сконтиране или чрез залагане на Иконимическа полица. Какво е иконимическа полица?

Европейско финансиране на стартиращ бизнес

Европейско финансиране на стартиращ бизнес Европейският инвестиционен фонд и Банка ДСК  сключиха договор в рамките на инициативата “ЕС ИновФин за Иноватори” с икономическата подкрепа по програма на ЕК „Horizon 2020“. Чрез договора ще бъдат отпускани гаранционно покрити заеми от ЕИФ на МСП. Документът ще позволи на Банка ДСК да финансира

Виж

Какво е инвестиционен тръст?

Интересувате ли се какво е инвестиционен тръст? ИНВЕСТИЦИОНЕН ТРЪСТ е финансов институт, обикновено с организационна форма на акционерно дружество в страните с пазарно стопанство, който набира средства от частни инвеститори и ги влага в ценни книжа. Приходите от дивидентите се разпределят между участниците в тръста, а печалбите или загубите от

Виж

Какво е двойно данъчно облагане?

Интересувате ли се какво е двойно данъчно облагане? ДВОЙНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ е облагане на един данъчен обект от две или повече страни. Приети са редица междудържавни спогодби за избягване на Двойно данъчно облагане Какво е двойно данъчно облагане?

Какво е девалвация?

Интересувате ли се какво е девалвация? ДЕВАЛВАЦИЯ е понижение на курса на местната валута, извършвано от валутните власти, спрямо златото и другите валути. Предприема се главно за насърчение на износа или под натиска на остри финансови кризи. Какво е девалвация?

Кредити за животновъдство

Интересувате ли се от кредити за животновъдство? Животновъдството е свързано с купуване на машини и съоръжения, а не само на животни. Европейската централна банка и ЕК насърчават закупуването на машини в този аспект с всички възможни средства, провеждайки политика за стимулиране на животновъдите. Улесненото кредитиране е основно средство в тази

Виж

Какво е депозит?

Интересувате ли се какво е депозит? ДЕПОЗИТ е влагане на пари, ценни книжа (вж.) или документи в банка или друго учреждение (спестовна каса) за получаване на лихви, а също и за пазене, управляване, обезпечение на предстоящо плащане или искан заем, гарантиране на вземания и др. Какво е депозит?

Какво е чек?

Интересувате ли се какво е чек? Чекът (check, Scheck, cheque) е документ, с който едно лице, което има пари в банка, нарежда на банката да заплати или да одобри по сметка на друго лице или на негова заповед определена сума пари. Наредителят се казва чекодател или издател на чека, банката

Виж